واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
shelf capacity
تعداد ميانگين مجلدهايي كه ( بسته به پهناي قفسه از يك پايه تا پايه ي ديگر ، ضخامت ميانگين هر مجلد ، و قسمتي از هر قفسه كه براي تسهيل در قفسه چيني مجدد ، بايد خالي بماند ) در يك قفسه جاي مي گيرند . ظرفيت كلي مخزن را مي توان با ضرب كردن ظرفيت قفسه در تعداد قفسه هاي موجود در مخزن كتابخانه محاسبه نمود . نيز نگاه كنيد به : cubook
مقدار موادي كه مي توان در محوطه ي مخزن كتابخانه جاي داد ، و به صورت مجموع قفسه بندي موجود به فوت يا فوت مربع ، يا به صورت تعداد نهايي مجلدات يا ديگر واحدهاي فيزيكي كه مي توان در آن جاي داد ( و گاهي با يك فرمول محاسبه مي شود ) بيان مي گردد . نيز نگاه كنيد به : cubook shelf height
واژه اي كه در بازار كتاب ، در موارد زير به كار مي رود : 1 ) اولين حضور ( نام ) پديدآورنده به شكل چاپي ؛ 2 ) اولين باري كه اثر پديدآورنده اي ، بخصوص اثر كوتاه ( جـُستار ، شعر ، يا داستان كوتاه ) چاپ مي شود ؛ يا 3 ) پيش نويس اوليه ي يك موضوع كه قرار است به شكل كتاب منتشر شود . نيز نگاه كنيد به : first book