واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 16
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
يك طاقه ي پارشمن كه براي ضبط حسابرسي سالانه ي درآمد ها و هزينه هاي سلطنتي در خزانه ي دارايي به كار مي رفت . طاقه لول ها ( كه بسيار مورد علاقه ي تاريخدانان هستند ) قديمي ترين و طولاني ترين مجموعه از ركورد هاي دولتي در انگلستان اند كه بدون انقطاع قابل توجه ، از 1156 تا 1832تداوم داشته اند .
وضعيت سندي كه دسترسي به آن ، معمولاً به دليل داشتن اطلاعات بسيار حساسي كه ممكن است توسط افراد غيرمجاز مورد سوء استفاده قرار گيرد ، براي استفاده ي افراد معدود و مجاز در نهاد هاي نظامي يا دولتي ، مؤسسه ي پژوهشي ، شركت خصوصي ، يا سازمان ديگر ، محدود شده است . وقتي كه ديگر به محرمانگي نيازي نباشد ، ممكن است آن سند از طبقه بندي خارج شود . نيز نگاه كنيد به : need to know Freedom of Information Act ( FOIA ) به يك ابزار مرجع ( فهرست ، نمايه ، لغتنامه ، دايره المعارف ، و . . . ) كه مطابق با يك نظام رده بندي ( معمولاً بر مبناي موضوع يا ترتيب ديگري بر اساس محتوا ) سازماندهي شده ، اطلاق مي شود - در برابر سياهه ي كاملاً عددي يا الفبايي مدخل ها .
علم طبقه بندي ، شامل اصول عامي كه بر طبق آن ، اشيا و پديده ها به رده هايي تقسيم مي شوند . اين رده ها به زيررده ها ، و اين زيررده ها به زيررده هاي فرعي تقسيم مي گردند ، و . . . .
نقشه اي در مقياس بزرگ ( 1 : 5000 يا بزرگ تر ) ، كه معمولاً از ناحيه اي نسبتاً كوچك ( مثل پرديس دانشگاه ، باغ ، پارك كوچك ، ميدان نبرد ، يا مكاني كه يك ساخمان يا مجتمع ساختماني در آن بنا شده ) تهيه مي شود . نقشه ي معماري ( architectural plan ) نشان دهنده ي ساختمان ( مثل كتابخانه ) است ، و نه زميني كه ساختمان بر روي آن واقع شده . نيز نگاه كنيد به : floor plan
طرح فراهم آوري كه به وسيله ي برخي از عمده فروشان كتاب ارائه مي شود و به كتابخانه يا نظام كتابخانه اي امكان مي دهد كه تعداد مورد توافقي از عناوين پرطرفدار داستاني يا غيرداستاني را ، معمولاً با قيمت ثابت ماهانه ، اجاره كند . پس از دوره ي زماني تعيين شده ، يا پس از كاهش تقاضاها ، اين عناوين بازگردانده مي شوند تا كتاب هاي جديدي ( كه معمولاً از سياهه ي ماهانه اي كه به وسيله ي عمده فروش ارائه مي شود انتخاب مي گردند ) دريافت شوند . از آنجا كه كتاب هاي اجاره اي كاملاً فهرستنويسي شده و آماده سازي شده هستند ، برخي از كتابخانه هاي عمومي در مورد عناوين پرتقاضا ، بر طرح هاي اجاره ي كتاب تكيه مي كنند . اجاره كردن در كتابخانه هاي آكادميك نيز كه فضاي محدودي براي ايجاد يك مجموعه ي ثابت از عناوين پرطرفدار داستاني و غيرداستاني دارند ، مورد استفاده قرار مي گيرد . مترادف با : rental plan مقايسه كنيد با : approval plan blanket order
طرحواره ي مقولاتي كه بايد در يك درس رسمي به آن ها پرداخته شود ، و با ترتيبي كه بايد در كلاس مورد بحث قرار گيرند ارائه شده اند ، و تكاليف و خواندني هاي مربوط به آن ها نيز ذكر گرديده اند . برخي اعضاي هيئت علمي دانشكده ها و دانشگاه ها طرح درس خود را به صورت درونخطي ( معمولاً بر روي وب ) در دسترس قرار مي دهند ، يا نسخه هاي چاپي از آن را در بخش رزرو كتابخانه مي گذارند .
پرداختن به شيوه ي كلي به يك موضوع گسترده . نيز به خلاصه اي از وجوه اصلي يك مقوله ، يا سياهه ي نظام مندي از مهم ترين نكات يك سخنراني يا يك اثر نوشتاري گفته مي شود . نيز به خط يا به لبه ي نازكي گفته مي شود كه گرداگرد يك عكس يا تصوير ( به عنوان نوعي از تزيين يا به منظور تثبيت محدوده هاي بصري آن ) رسم مي شود . مقايسه كنيد با : neatline نيز نگاه كنيد به : outline letter
ترتيبات رسمي كه به موجب آن ، ناشر يا عمده فروش موافقت مي كند كه ، به موجب شرايطي كه از قبل براي برگشت دادن موارد ناخواسنه مشخص شده ، انتشاراتي را كه با پروفايل مجموعه گستري و از پيش تعيين شده ي كتابخانه همخواني دارند ، گزينش و تأمين كند . در پروفايل هاي مورد توافق معمولاً حوزه هاي موضوعي ، سطح تخصصي شدگي يا دشواري خوانايي ، فروست ، قالب ، گستره ي قيمت ، زبان ، و . . . مشخص مي شوند . در برخي طرح ها به جاي فرستادن خود كالا به صورت فيزيكي ، اعلان برگه هايي پيش بيني شده اند تا قبلاً براي كتابخانه فرستاده شوند . مقايسه كنيد با : blanket order book lease plan نيز نگاه كنيد به : continuation order
رسم يا طرحي از يك پروژه ي ساختماني پيشنهادي ، كه به وسيله ي معمار يا شركت معماري ترسيم مي شود . نيز مجموعه ي كامل رسم ها كه همه ي مراحل فرايند ساخت ، از جمله مشخصات مورد استفاده ي پيمانكاران براي پيشنهاد قيمت خريد مواد و تجهيزات ، و . . . را شامل مي شود . مترادف با : blueprint مقايسه كنيد با : architectural rendering
طرحي براي يك كتاب آتي ، كه به وسيله ي پديدآورنده ( يا كارگزار ادبي وي ) ، گاهي به دعوت ناشر ، براي بررسي به ناشر تسليم مي شود . طرحواره ي كتاب معمولاً مشتمل است بر : عنوان احتمالي ، بحث كوتاهي در باب دامنه و هدف اثر ، مخاطبان و بازار موردنظر ، رئوس مطالب يا خلاصه ي محتوا ، فهرست فصل ها يا مدخل هاي پيشنهادي ، تحليل آثار مشابه و رقيب ، حجم تقريبي كتاب ، نحوه ي تصويرگري ، برنامه ي زماني پيشنهادي ، و گاهي نمونه اي از متن ، همراه با يك نامه ي توضيحي . طرحواره ي كتاب از سوي اعضاي هيئت علمي نيز براي درخواست فرصت مطالعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد . نيز نگاه كنيد به : book contract rejection slip book rate نگاه كنيد به : media rate book repair نگاه كنيد به : repairing
صفحه ي نازكي از ماده ي شفاف در اندازه ي استاندارد ( معمولاً از جنس استات ) ، كه خصوصياتي همچون يك كادر از فيلم متحرك ( كه بر روي آن ، تك تصويري از مجموع تصاوير يك پويانمايي ، ترسيم يا طراحي مي شود ) دارد . نيز اشاره دارد به برگه ي شفافي كه به عنوان لايه اي بر روي زمينه ي مات مورد استفاده قرار مي گيرد - از جمله در متون درسي كالبدشناسي ، تا لايه هاي مختلف متشكل از دستگاه هاي گوناگون بدن انسان ( گردش خون ، اعصاب ، اسكلت ، و . . . ) را نشان دهد .
طول يا مقداري كه با مقياس « فوت » ( « پا » ، معادل 30 سانتيمتر ) بيان مي شود ؛ مثلاً در تدوين ، چند فوت فيلم را به هم مونتاژ مي كنند تا يك فيلم سينمايي پديد آيد .
دستنوشته اي كه بر روي ورقي از كاغذپوست يا پارشمن نوشته شده و تانخورده ، بلكه براي انبارش ، روي قفسه يا داخل جعبه يا ظرفي استوانه اي به نام طوماردان ، به صورت حلقه جمع شده است . مقايسه كنيد با : scroll نيز نگاه كنيد به : umbilicus به فهرستي از اسامي ، بويژه اعضاي يك سازمان ، مجمع ، يا نهاد رسمي ( كه براي حضور و غياب در يك رأي گيري « حضور - غيابي » به كار مي رود ) نيز اطلاق مي شود .
دستنوشته اي به شكل طولي از پاپيروس ، كه معمولاً به گرد يك ميله ي چوبي مقاوم ( با دوسر برآمده ) به نام نافه ، پيچيده مي شد و براي شناسايي ، يك برچسب به يك سرِ آن زده مي شد . در تاريخ باستان ، متون در ستون هايي بر روي ورق هاي پاپيروس نوشته و به يكديگر چسبانده مي شدند تا حلقه اي طويل را تشكيل دهند كه رومي ها به آن « طومارك » مي گفتند . پس از آن كه پوست حيوانات ( پارشمن و كاغذپوست ) به عنوان سطح نوشتاري ، وسيعاً مورد استفاده قرار گرفتند ، « كادكس » ( كتاب داراي صفحه ) جاي طومار را گرفت . مقايسه كنيد با : rotulus نيز نگاه كنيد به : capsa scrinium همچنين ، به معناي حركت دادن عمودي يا افقي متن يا تصاوير صفحه ي نمايش رايانه ، از طريق زدن روي صفحه كليد يا با استفاده از يك وسيله ي نشانگر ( مثل موشواره ) براي جابه جاكردن يك « ميله ي طومارگَرد » ( scroll bar ) در سمت چپ ، راست ، بالا ، يا پايين يك پنجره يا قاب در محيط رابط گرافيكي .
گُنجانه اي به شكل استوانه با درپوش جداشدني ، كه رومي هاي باستان براي نگهداري دستنوشته هاي به شكل طومار ، از آن استفاده مي كردند . نيز نگاه كنيد به : capsa
واژه ي لاتين به معناي « چيز برهم پيچيده » . سطح مكتوبي كه در قديم مورد استفاده قرار مي گرفت و از صفحات پاپيروس يا كاغذپوست كه سر به سر ، به هم متصل بودند تشكيل مي شد . متن با دست ، و در ستون هايي فقط بر يك طرف طومارك و در سطرهاي موازي با لبه هاي طومارك نوشته مي شد . آخرين صفحه به چوب راستي با سرهاي برجسته ( كه نافه ناميده مي شد ) الصاق شده بود و دستنوشت به گِرد آن چوب پيچيده مي شد . طومارك ها در جعبه اي به نام « كـَپسا » ( با برچسب يا آويزه اي از كاغذپوست كه به يك سر آن ها الصاق مي شد و بر آن ، عنوان يا محتواي طومارك درج شده بود ) يا در قفسه هاي عميق نگهداري مي شدند . مترادف با : scroll نيز نگاه كنيد به : scrinium