واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 12
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
در توليد كتاب ، عبارت است از برگ هاي چاپي يا كل نسخه هايي كه به دليل داشتن نقص ، يا خراب شدن در جريان چاپ يا صحافي ، دور انداخته مي شوند . در حجم سفارش چاپ و صحافي ، مقداري هم براي ضايعات و خرابي ها درنظر گرفته مي شود .
اصطلاح عام براي هر رسانه اي كه صداها به منظور پخش به صورت مكانيكي يا الكترونيكي ، بر روي آن ضبط مي شوند ، از جمله صفحه ي گرامافون ( وينيل ) ، نوار صوتي ، و ديسك فشرده . مترادف با : sound recording
فرايند ذخيره سازي نسخه اي از تصويري كه روي صفحه ي نمايشگر رايانه نشان داده مي شود به صورت يك فايل يا ارسال آن به چاپگر ، معمولاً به منظور ايجاد ركوردي كه بتوان از آن براي مستندكردن و/ يا تشخيص نقص كار استفاده كرد . مترادف با : screen capture
واژه ي عام براي يك رسانه ي الكترونيكي كه تصاوير بصري ( معمولاً متحرك و همراه با صداي همزمان ) براي پخش با استفاده از يك نمايشگر يا گيرنده ي تلويزيوني ، در آن ضبط مي شوند . اين گروه ، نوارها و صفحك هاي ويديويي را شامل مي شود . مضبوطات ويديويي بر مبناي عنوان فهرست مي شوند و بر مبناي موضوع ، عنوان بندي ها ، جوايز ، و قالب بندي هاي ويژه ، در « Video Source Book » ( يك مرجع پيايندي سالانه ) نمايه مي شوند . نيز نگاه كنيد به : full - motion video Video Round Table
در حفاظت مواد ، فرايندي است كه در طي آن ، فقره هاي ساخته شده از كاغذ و ديگر مواد را در يك ظرف بي منفذ ، در معرض بخار سمي قرار مي دهند تا حشرات ، آفت ، قارچِ كتاب ، و ديگر اندامواره هايي كه به مجموعه ها آسيب مي رسانند را در آن ها از بين ببرند . وقتي هجوم آفت ها وسيع است ، شايد ضدعفوني كردن محيطي / محيط هايي كه فقره ها در آن ( ها ) نگهداري مي شوند نيز ضروري باشد .
گفته ي فراموش نشدني كوتاه از گوينده اي ناشناخته ، اما با كاربرد رايج كه با زباني ساده و در عين حال صريح ، واقعيتي آشكار ، تجربه اي آشنا ، يا پندي زيركانه را ( اغلب به صورت استعاري يا با تجانس آوايي ) بيان مي كند ( مثل : از تو حركت ، از خدا بركت ) . ضرب المثل ها در لغتنامه ها گردآوري و منتشر مي گردند .
وضعيتي از صحافي كه دست كم يك گوشه از اثر صحافي شده ، بر اثر تماس همراه با فشار با يك سطح سخت ( مثلاً در هنگام سقوط از قفسه بر روي زمين ) خم خورده ، فشرده شده ، يا به هم پيچيده .
فرمول عددي كه براي تعيين درجه ي خوانايي ( وضوح ) يك قطعه از نوشته ، بر مبناي ميانگين طول جمله و تعداد كلمات سه هجايي يا بيش تر در هر جمله ، در كار نشر مورد استفاده قرار مي گيرد . هر چه عدد ضريب ابهام بالاتر باشد ، نوشته كم تر قابل درك است ، و اين نكته ي مهمي در ارزيابي احتمال فروش يك اثر مي باشد . اين مقدار ، دقيق نيست چون به سبك نويسنده ( كه ممكن است جملات طولاني را به عبارت هايي بشكند و درك كلمات دشوار را با استفاده از بافتار آسان تر كند ) توجه نمي شود .
در ريزعكسبرداري ، نشانه اي است حاكي از تعداد دفعاتي كه اندازه ي يك سند يا شئ ديگر كاهش يافته تا يك ريزتصوير تشكيل شود . مثلاً X25 بدان معنا است كه تصوير ، 25 بار كوچك تر از ابعاد خطي نسخه ي اصلي است . نسبت هاي كاهش به صورت زير رده بندي مي شوند . كاهش كم - تا X15 كاهش متوسط - X15 تا X30 كاهش زياد - X30 تا X60 كاهش بسيار زياد - X60 تا X90 كاهش فوق العاده زياد - بالاتر از X90
يك دوره ي زماني ثابت كه در توافقات فروش مشخص مي شود و در طي آن ، فروشنده ملزم مي شود كه تجهيزاتي را كه خوب كار نمي كنند ، تعمير يا تعويض كند . با پايان يافتن دوره ي ضمانت ، خريدار بايد بهاي تعميرات را بپردازد ، مگر اين كه « قرارداد نگهداري » منعقد كرده باشد . به عنوان يك قاعده ي عام ، طول دوره ي ضمانت نشانگر اطمينان توليد كننده به محصول خويش است .
آنچه در زمان اشتغال شخص به وقوع مي پيوندد ، مثل مهارت آموزي ضمن خدمت ( on - the - job training ) - در برابر آموزشي كه در بيرون از روال معمول كاري انجام مي گيرد .