واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 92
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
ركورد مستمري از عملياتي كه به وسيله ي كاربران يك سامانه ي خودكار ، در يك دوره ي زماني مشخص ( هفته ، ماه ، سال ) به آن اقدام شده است . در فهرست هاي درونخطي و داده پايگاه هاي كتابنگاشتي ، « تراكنش ها » معمولاً همان كاوش هاي ثبت شده بر مبناي نوع كاوش ( پديدآورنده ، عنوان ، موضوع ، كليدواژه ، . . . ) هستند كه براي روشن شدن الگوهاي كاربرد و تغييرات درازمدت در رفتار كاوشي ، مي توان به تحليل آن ها پرداخت . نيز نگاه كنيد به : peak use نيز به ركوردي گفته مي شود كه بنا به مقاصد آماري ، از تعداد مراجعان به كتابخانه كه از كاركنان كتابخانه در يك خدمتگاه ، كمك دريافت مي كنند ( مثلاً تعداد پرسش هاي پاسخ داده شده از سوي كتابداران در ميز مرجع ) تهيه مي شود و معمولاً بر مبناي نوع سؤال ( ارشادي ، اطلاعاتي ، آموزشي ، ارجاعي ) تقسيم بندي مي شود .
ترتيبي دلبخواهي از علائم نقطه گذاري و نويسه هاي بخصوص ، كه براي القاي حالات صورت انسان تنظيم شده ، و براي انتقال نمادين احساس عاطفي يا فكاهي در پيام هاي الكترونيكي به كار مي رود . نمونه هايي كه ( در بافتار لاتين ) مكرراً مورد استفاده قرار مي گيرند عبارت اند از : ( - : لبخند ( - ; لبخند طعنه آميز ) - : ناراحت ) : < بسيار عصباني O : هواركش D : خندان براي ديدن صورتك هاي بيش تر ، به « لغتنامه ي غيررسمي صورتك ها » مراجعه كنيد . مترادف با : emoticon