واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 184
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
micrography
هنر و عمل نوشتن با نويسه هاي كوچك ميكروسكپي . مقايسه كنيد با : micrographics
واژه ي عام براي نسخه ي عكسيِ بسيار كوچك شده از متن و/ يا تصاويري كه بر روي يك رسانه ي نيمه شفاف ( ريزبرگه يا ريزفيلم ) ، يا بر روي يك رسانه ي غيرشفاف مثل مجموعه ي كارت ( ريزمات يا كارت تصوير ) ذخيره شده اند . ريزنمود ها ممكن است ويراست اصلي ، يا بازتوليدي از آن باشند . براي مشاهده و گرفتن سخت نسخه از ريزنمود ها به ماشين هاي خواننده - چاپگر نياز است . رسانه هاي ذخيره ي رقومي ( مثل ديسك و نوار مغناطيسي ، سي دي رام ، . . . ) در حال منسوخ كردن استفاده از ريزنمودها در ذخيره و بازيابي اطلاعات هستند ، اما اين فرايند هنوز كامل نشده است . ريزنمودهايي كه اكنون آماده ي خريد هستند بر اساس نام پديدآورنده/ عنوان و موضوع در نشريه ي پيايندي « راهنماي ريزنمودهاي موجود » ( Guide to Microforms in Print ) سياهه مي شوند . مقايسه كنيد با : macroform نيز نگاه كنيد به : computer output microform ( COM )
برونداد رايانه اي كه ، بدون چاپ شدن بر روي كاغذ ، مستقيماً روي ريزبرگه يا ريز فيلم توليد مي شود . دستگاهي ( به نام COM recorder ) داده هاي رقومي را قبل از ضبط روي فيلم ، به شكلي كه با چشم قابل ديدن باشد ، تبديل مي كند . نگاه كنيد به : Computer Output Microform Catalog
پيگيري زماني ريشه هاي يك كلمه تا آن جا كه ممكن است . اين كار معمولاً با روش هاي زبانشناسي تطبيقي انجام مي شود . بعضي از لغتنامه هاي تخصصي زبان ، اختصاصاً به ريشه شناسي مي پردازند . جامع ترين لغتنامه در اين زمينه « لغتنامه ي انگليسي اكسفورد » است .