واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
حفظ يك فايل داده ها از طريق كپي كردن آن از حافظه ي اصلي ( رُم ) به رسانه ي انبارش دائمي ( مثل سخت ديسك يا نرم ديسك ) در پايان يك جلسه ي كار با رايانه . وقتي كه برنامه ي كاربردي بسته ، يا رايانه خاموش شود ، داده هاي ذخيره نشده ممكن است از بين بروند .
عمليات هايي كه ، هر گاه كاربر از يك سامانه براي يافتن اطلاعات مرتبط با يك موضوع خاص پرس وجو كند ، توسط نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد استفاده در نمايه سازي و انبارش يك فايل از ركوردها انجام مي شوند . براي يافتن ركوردهايي كه بايد بازيابي شوند ، عبارت كاوش بايد با نحو و تركيبي بيان شود كه براي رايانه قابل اجرا باشد .