واژه‌نامه اطلاع‌رسانی

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 421
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 5180
در نشر روزنامه و مجله ، واحد اندازه گيري كه طول مقاله يا اندازه ي آگهي تجاري با آن سنجيده مي شود ، و مساوي است با پهناي يك ستون از حروف ضربدر يك اينچ عرض .