واژه‌نامه استاندارد ۲۵۹۶۴


سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) استاندارد را دستاورد کوشش برای هماهنگ کردن جریان یا محصولی معین تعریف می‌کند که به تصویب مقام دارای صلاحیت رسیده است. مؤسسه استاندارد بریتانیا (BSI) پیش‌نویس استاندارد بین‌المللی 25964 را بر پایة نیازهای جهانی در کارگروه‌های فنی گوناگون تدوین کرد و آن را از تاریخ 26/10/2009 تا 26/3/2010 روی وبسایت خود گذاشت و پس از فرستادن آن به کشورهای عضو سازمان برای بررسی و تأیید، آن را در تاریخ 15/8/2011 به نام استاندارد ایزو 1-25964 (2011) و ایزو 2-25964 (2013) منتشر ساخت. این واژه‌نامه را زهرا دهسرایی از برابرنهادهای به کار رفته در برگردان این استاندارد درست کرده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 11
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 450