واژه‌نامه شیمی


واژه‌نامة انگلیسی به فارسی شیمی دستاورد دو طرح پژوهشی «ب‍ررس‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ ج‍ام‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍رک‍ز ب‍ه‌ م‍نظور ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ آن‍ه‍ا» کار تقی رجبی، حسين غريبي، و امير پارسي‌اصفهاني در سال 1379 و «ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌‌س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ (س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا) در ب‍ان‍ک‌ ج‍ام‍ع‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و طراح‍ی‌ ن‍رم‌‌اف‍زار ب‍ان‍ک‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی» کار تقی رجبی، حسين غريبي، امير پارسي‌اصفهاني، و ‌مهرداد نوروزي اقبالي در سال‌ 1384 است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 161
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3185

مایع بی رنگ روشن با بوی مشخص تیز. به مقدار کمی در آب قابل حل و کمی چگال‌تر از آب است. نقطه اشتعال 105 درجه فارنهایت. تراکم 7.5 £ / گالن، برای تولید رنگ، پوشش، شکاف و سوراخ چیزی را گرفتن، عامل درزگیر، چسبنده. بوتیل اکریلات با اسید به صورت گرمازایی واکنش نشان می‌دهد .با اکسیدکننده قوی واکنش نشان می‌دهد. مخلوط شده با راه‌های اولیه و اساسی باعث ایجاد گرما می‌شود. تولید هیدروژن قابل اشتعال با فلزات قلیایی و هیدریدها . به شدت قابل اشتعال است وبه راحتی توسط حرارت و شعله‌های آتش مشتعل می‌شود. بخارات ممکن است مخلوط قابل انفجار با هوا را تشکیل دهند. آنها از هوا سنگین تر می‌باشند.

 

Mfcd00008809 medium