واژه‌نامه شیمی


واژه‌نامة انگلیسی به فارسی شیمی دستاورد دو طرح پژوهشی «ب‍ررس‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ ج‍ام‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍رک‍ز ب‍ه‌ م‍نظور ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ آن‍ه‍ا» کار تقی رجبی، حسين غريبي، و امير پارسي‌اصفهاني در سال 1379 و «ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌‌س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ (س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا) در ب‍ان‍ک‌ ج‍ام‍ع‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و طراح‍ی‌ ن‍رم‌‌اف‍زار ب‍ان‍ک‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی» کار تقی رجبی، حسين غريبي، امير پارسي‌اصفهاني، و ‌مهرداد نوروزي اقبالي در سال‌ 1384 است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 14
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3187
Critical Micelle Concentration