واژه‌نامه آمار


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آمار با گردآوری برابرنهادهای واژه‌های آمار در کتاب‌هایی که تا سال 1364 منتشر گردیده‌اند، تنظیم شده است. این واژه‌نامه را مهیندخت صدقیانی تهیه و تنظیم کرده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 188
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3763
this is a test

Ruby Obeyed You!

What just happened? Did we just write the world’s shortest “Hello World” program? Not exactly. The second line is just IRB’s way of telling us the result of the last expression it evaluated. If we want to print out “Hello World” we need a bit more:

منبع: no value
David clode 453255 unsplash