واژه‌نامه آمار


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آمار با گردآوری برابرنهادهای واژه‌های آمار در کتاب‌هایی که تا سال 1364 منتشر گردیده‌اند، تنظیم شده است. این واژه‌نامه را مهیندخت صدقیانی تهیه و تنظیم کرده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 469
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3763
linear discriminant function
Fisher's discriminant function
probability distribution function
Bassel function distribution
distribution function in general sense
cumulative distribution function (c.d.f.)
distribution function of multidimensional random variable
distribution function of two dimensional random variable