واژه‌نامه آمار


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آمار با گردآوری برابرنهادهای واژه‌های آمار در کتاب‌هایی که تا سال 1364 منتشر گردیده‌اند، تنظیم شده است. این واژه‌نامه را مهیندخت صدقیانی تهیه و تنظیم کرده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 75
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3763
concentration, coefficient of
agreement, coefficient of
contingency, coefficient of
coefficient of agreement
coefficient of partial regression
consistence, coefficient of
racial likeness, coefficient of
individuality, coefficient of
coefficient of peakedness
total determination, coefficient of
concordance, coefficient of
coefficient of concordance
correlation, coefficient of
coefficient of correlation