واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 54
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
تعیین جا، موقعیت یا مشخصات مدارک ذخیره شده به وسیله کد، شماره کد یا نشانه های تمثیلی دیگر.
علامت و نشانه ای که به قصد تشخیص، تعیین یا نامگذاری دسته ای از مدارک و داده ها به کار می رود.
دست یافتن سریع، سهل و سریع به داده ها یا مدرک دلخواه، بدون صرف وقت بسیار.
تهبه نمایه از مدرک و منتشر کردن آن به همراه همان مدرک؛ مانند فهرست های اعلام که براساس یک نوشته فراهم می آید و به همراه همان نوشته انتشار می یابد.
یکی از انواع بستگیهای تحلیلی، رابطه میان دو اصطلاح، به نحوی که یک اصطلاح بخشی از معانی و مفاهیم اصطلاح دیگر را دربر داشته باشد؛ مانند رابطه میان دو اصطلاح کتابخانه و کتابخانه دانشگاهی.
نمایه عبارت از راه و وسیله ای است برای مراجعه همراه با نظم و روش به یک متن، محتوا، مجموعه ای از اسناد و مدارک، یا هرگونه اطلاع ثبت و ضبط شده ای که به شکلی خاص- مثلا برحسب ترتیب الفبایی - مرتب شده باشد. تفاوت نمایه با صورت و سیاهه (List) بیشتر در این است که نمایه دارای ساختمان، شیوه تنظیم، نظام ارجاعی خاص و تدابیر دیگری است که غرض از تهیه آن سازمان دادن اطلاعات به قصد بازیابی سهل، سریع و همراه با روش است.
Index term
→ Index Vocabulary
مجموعه اصطلاحات، اعم از توصیفگرها و شناسه های دیگر، که با زبان نمایه سازی مفاهیم را باز بنماید.
یک) عمل تهیه و تدوین نمایه ها؛ 2) تجزیه و تحلیل محتوای اطلاعاتی مدارک و بیان آن بازبان نظام نمایه سازی از راه: الف) انتخاب مفاهیمی که قابلیت نمایه سازی دارد، و ب) بیان مفاهیم با زبان نظام نمایه سازی و در قالب منظم شناسه های نمایه؛ 3) تخصیص اصطلاحات بررسی و شناخته شده به موضوعات مدارک و مواد اطلاعاتی دیگر، به قصد بازیابی آنها از طریق همین اصطلاحات و هرگاه که لازم باشد؛ 4) علی الاطلاق، عنوان همه فعالیت هایی که برای سازمان دادن و نگاهداری مدارک صورت می گیرد.
در نظام های دکومانتاسیون به زبانی ساختگی و قراردادی گفته می شود که برای مقاصد نمایه سازی به کار گرفته می شود. سرچشمع زبان ساختگی همان زبان طبیعی است. میزان تغییرات و تصرفات در زبان طبیعی، نشان دهنده درجه ساختگی بودن زبان نمایه سازی، یا به عبارت دیگر، زبان نظام است.
Indicative -informative abstract
چکیده ای که برخی از جنبه های موضوع آن به تفضیل بیشتر و بقیه جنبه های آن به اختصار تنظیم شده باشد.
Indicative abstract
چکیده کوتاهی در راهنمایی خواننده به دامنه موضوع و محتوای اصلی مدرک.
Indirect documentation
→ Bibliographic document
اصطلاحی که برای منابع اخذ اطلاعات، مانند سخنرانی ها، سمینارها، گفتگوها و اجتماعات دیگر به کار می رود. اطلاعاتی مه از این راهها به دست می آید و رد و بدل می شود، غالبا شایعترین و رایجترین طریقه داد و گرفت اخبار و اطلاعات است.
یک) ظاهرا از ترکیب دو واژه Information و Automatics ساخته شده است. انفورماتیک دانشی است که به بررسی مسائل مربوط به آماده سازی ماشینی اطلاعات تخصصی و دکومانتاسیون می پردازد؛ 2) اصطلاحا به داده آمایی Data processing و دانشها و فنون مربوط به آن هم انفورماتیک می گویند.
به هر دانسته مشهور، واقعیت، امر مسلم یا هر پیامی که حامل دانسته ای باشد و به هر دانش و معرفتی که مکتوب بوده و از طریق کتاب، مجله، روزنامه، گزارش مواد سمعی و بصری، نوارهای مغناطیسی، بانک داده ها و مرکز اطلاعات و اسناد و کتابخانه و غیره به دست برسد، اطلاعات گویند. اطلاعات را گاه با معرفت یا دانش (Knowledge) به یک معنا می گیرند و همانند هم به کار می برند.
سازمانی که موظف به شناسایی، گردآوری، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی، خلاصه نویسی، ترکیب، استنتاج و پخش و اشاعه اطلاعات اسناد و مدارک است. این نوع سازمان معمولا به کار تحقیقی در زمینه های مربوط هم می پردازد.
کسی که برای مرکز تجزیه و تحلیل اطلاعات، اطلاعات را تفکیک، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی می کند.
سازمانی که تاکید اصلی فعالیت خود را بر گردآوری، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و ترکیب اطلاعات گذارده باشد.
مجرای انتقال یا داد و ستد اطلاعات میان دو یا چند مرکز اطلاعات، مرکز اسناد و مدارک و حتی بین پایانه ها (ترمینالها ).
Information evaluation center
→ Information analysis center
Information expert
→ Information Specialist
یک) رشد لجام گسیخته و توسعه مجهول القوه اطلاعات؛ 2) رشد سریع، بی سابقه، غیر منتظره و حتی بی رویه در کمیت، حجم و تنوع اطلاعات.
اصطلاحا به مدارک ردیف دوم و سوم (مانند فهرست ها ، چکیده ها، نمایه نامه ها، کتابشناسی کتابشناسی ها و مانند آن ) گفته می شود.
Information handling
نگاهداری، آماده سازی و انتقال اطلاعات از سرچشمه های آن به استفاده کنندگان. تولید و استفاده از اطلاعات ، در شمول معنای این اصطلاح قرار نمی گیرد.
فروش اطلاعات و خدمات اطلاعاتی به قصد سودآوری، سازمانهایی هستند که در قبال پول و با عقد قرارداد، خدمات اطلاعاتی خود، از قبیل نمایه سازی، چکیده - نویسی، تکثیر نسخ، بازیابی اطلاعات و غیره را می فروشند. اصطلاح بالا در مورد این نوع از فعالیت به کار می رود.
میل و گرایش استفاده کننده به نوع یا انواع خاصی از اطلاعات
ابزارها و وسایلی که به وسیله آنها یا بر روی آنها اطلاعات ثبت و ضبط شود.
نیازی که استفاده کننده به اطلاع و به هر شکل و صورت آن داشته باشد؛ چه استفاده کننده بالقوه و چه استفاده کننده بالفعل.
Information reguirement
نیاز آگاهانه و ابزار شده استفاده کننده به اطلاعات.