واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 9
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
Hand punch
→ Hand-feed punch
وسیله ای که برگه ها را یک به یک و با دست به آن می دهند و پس از منگنه شدن از قسمت خروجی ماشین بر می دارند.
یک) وسایل و تجهیزات مادی و فیریکی که در آماده سازی داده ها و اطلاعات به کار گرفته می شود؛ 2) اصطلاحی که در وجه مخالف "دستورگان Software " به کار کی رود.
Hidden bibliography
صورت مدارکی که به قصد تدوین کتابشناسی تهیه و تنظیم نشده باشد، اما عملا مانند کتابشناسی مورد استفاده قرار گیرد.
رابطه میان مفاهیم یا رده های فراتر و فروتر.
شبکه ای که بر پایه رابطه سلسله مراتبی، میان مفاهیم برقرار می گردد.
Historical bibliography
فهرست منابعی که براساس ترتیب سال و زمان تالیف و تدوین یا انتشار آثار تهیه شده باشد. هدف از تدوین کتابشناسی تاریخی، بیشتر تهیه منابع لازم برای مطالعه تاریخی و تاریخ کتابشناسی است.
وقتی که در کار فراهم آوردن اطلاعات، جستجو همراه با موفقیت باشد و اطلاع دلخواه به دست برسد.
مدرکی که استفاده از آن منحصر به سازمان تولید کننده یا منتشر کننده آن باشد.