واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 8
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
منگنه کردن تعداد زیادی برگه باهم. منگنه کردم برگه ها به صورت دسته دسته.
اثری که حاوی اطلاعات مربوط به یک شخص یا یک موضوع و رشته بخصوص نباشد و حوزه وسیع یا نسبتا وسیعی را در بر بگیرد. کتابشنتسی عمومی در عین حال اصطلاحی نسبی است. مثلا کتابشناسی فلسفه نسبت به کتابشناسی فلاسفه یا مکاتب خاص فلسفی، کتابشناسی عمومی و نسبت به کتابشناسی منابع همه رشته ها، کتابشناسی تخصصی است. مع الوصف، مراد از کتابشناسی عمومی، کتابشناسی رشته های مختلف است. مانند فهزست مشار، یا "کتابشناسی دهساله ایران".
General relation
رابطه میان دو مفهوم یا دو رده به نحوی که یکی از نوع جنس (genus) و دیگری از نوع گونه (Species) باشد.
اصطلاحی که در زبان علمی و تخصصی عینا با معنایی که در زبان رایج همگان به کار می رود، به کار گرفته شود.
یک) اصطلاحی که دارای شمول و معنای وسیعی باشد. 2) اصطلاحی که نسبت به دسته ای از اصطلاحات یک اصطلاحنامه، از کلیت، عمومیت و شمول بیشتری برخوردار باشد.
Genus-Species relationship
→ Generic relation
Genus-species system
مجموعه سازمان یافته مفاهیمی که بر شالوده روابط منطقی میان مفاهیم استوار باشد.
ثیت و ذخیره اطلاعات بر روی فیلم.