واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 19
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
انتقال تصویر صفحات چاپ شده، نمودارهای اطلاعاتی و اشکال بصری از قبیل نقشه و مانند آن، از طریق خطوط ارتباطی و دریافت و تکثیر آن در محل دریافت تصویر.
False Combination
ترکیب نادرست و ناخواسته توصیفگرها با هم.
یک) مدرک ناخواسته، مدرکی که بدون ارتباط به موضوع مورد سوال و جستجو به دست آمده باشد؛ 2) اطلاع بازیابی شده نامربوط.
یک) بازیابی مدرک ناخواسته؛ 2) مدارکی که بدون ارتباط با زمینه جستجو و به هنگام جستجوی ماشینی، ناخواسته به دست می رسند.
False Sort
→ False Combination
Fasicule
بخشی از مدرک که به منظور خاصی جداگانه منتشر شده باشد.
نوعی بررسی معمولا آینده نگر که هدف از آن تعیین چگومگی کار یک نظام، بخصوص در یک سازمان و تشکیلات مشخص است.
Feature card system
→ Optical Coincidence; Aspect card system
به روزآوردن بایگانی، یا افزودن، دگرگون کردن و حذف مستمر مواد بایگانی.
واژه، اصطلاح یا سرعنوانی که جای هر شناسه را در نمایه یا جای هر مدرک را در مجموعه منظم مدارک تعیین کند.
آن نوع از ابزار نگاهداری و بازیابی اطلاعات که اطلاعات و داده های ذخیره شده آن، در شرایط عادی قابل حذف و تغییر نباشد.
تعریف، تجزیه و تحلیل و بررسی دقیقتر به کمک اشکال بصری، خطوط هندسی یا نشانه های قراردادی دیگر.
بازنمودن یک برنامه مشخص یا یک فعالیت جاری به کمک اشکال بصری و خطوط هندسی.
نشان دادن روابط و پیوندهای عنصرهای نمودار عملیات (برنامه نما) به کمک پیکان (
Formal information source
عنوان آثار انتشار یافته ای که حاوی بار اطلاعاتی باشند یا دستنوشته هایی که برای یافتن اطلاعات به ناچار رجوع به آنها اجتناب ناپذیر باشد.
Fractional scanning
یک) تقسیم کردن محتویات بایگانی به مجموعه های مختلف؛ 2) بخش کردن مواد بایگانی شده به زمینه های گوناگون و رشته های موضوعی.
تجزیه و تحلیل کردن موضوع مدرک و مقایسه و انطباق موضوع مدرک با اصطلاحات یا توصیفگرهای رایج، به قصد تشخیص و تعیین توصیفگر مناسب.
یکی از شیوه های نمایه سازی. روشی که نمایه ساز بر پایه دانش و تخصص خود پیش میگیرد و بی آنکه در کار نمایه سازی به واژه نامه با اصطلاحنامه ای رجوع کند، به اتکای خود مدرک به نمایه سازی می پردازد.
صورت اصطلاحات یا توصیفگرهایی که برای افزودن شناسه های تازه بدان و احیانا حذف اصطلاحات یا توصیفگرها از آن، دارای هیچگونه مانع و محدودیتی نباشد.