واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 15
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
E D P
→ Electronic data processing
Economic of Information
مطالعه و سنجش تاثیر و تاثر اطلاعات علمی و فنی در رابطه با زمینه های فعالیت از حیث اقتصادی و آماری.
Edge-notched Card
→ Notched card
Edge-punched Card
→ Notched card
Efficiency factor
علت، موجب و وسیله ای که بر کارایی بازیابی اطلاعات تاثیز بگذارد.
Elective Bibliography
→ Selective bibliography
آماده سازی داده های اطلاعاتی به وسیله ابزارهای الکترونیکی.
ماشین الکترونیکی که میتواند کارهای ترجمه، چکیده نویسی، تصحیح ویزایش متن، تهیه مراجع کتابشناسی و مانند آنها را انجام دهد.
اصطلاح مدرکی که عنوان آنها گویای محتوایشان نباشد.
Encoded abstract
چکیده ای که به زبان طبیعی نوشته نشده باشد، بلکه به منظور آماده سازی و بازخوانی ماشینی، با نماد (سمبل) و کد تهیه شده باشد.
Encoded question
پرسشی که با زبان و قواعد متناسب با برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر و اطلاعات و داده های مورد جستجو، طرح و عرضه شده باشد.
یکی از انواع بستگیهای تحلیلی، رابطه میان اصطلاحاتی که می توانند معادل و هم ارز هم به کار زوند، مانند رابطه میان مترادفات.
یکی از انواع شیوه های نمایه سازی. روشی که هدف از کاربرد آن، یافتن ریزترین و جزئی ترین مفاهیم مدارک و نمایه سازی آنهاست.
سرجمع تعداد اصطلاحاتی که در نمایه سازی به تمام مفاهیم کلی و حزئی مدرک اختصاص می یابد.
بخش یا بخش هایی از یک مدرک که برای بهتر نشان دادن موضوع و محتوا، انتخاب و استخراج شده باشد.