واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 25
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
مجموعه ای از داده ها یا اطلاعات به هر شکل و صورت، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی.
محل نگاهداری یا بایگانی آثار کتابشناسی یا مدارک اطلاعاتی به صورت نوار، صفحه و دیگر تدابیر لازم، برای آماده سازی کامپیوتری.
به آن بخش از فعالیت دکومانتاسیون گفته می شود که وظیفه آن گردآوری اطلاعات، داده ها و آمارهای دقیق، مستند و حقیقی برای استفاده کنندگان متخصص است.
اجرای کارهای نظام یافته (سیستماتیک)، فنی و مستمر بر روی داده ها.
عمل، روش و نحوه کار به دست آوردن داده های خاص از مجموعه داده های ذخیره شده.
Definitive relation
یکی از انواع بستگیهای تحلیلی. رابطه ای میان یک اصطلاح یا مجموعه ای از اصطلاحات بدان نحو که از نتیجه این رابطه، تعریف اصطلاح، چگونگی کاربرد آن و سبب وابستگی اش معلوم شود.
یک) نسبت اصطلاحات نمایه به مفاهیم مدارک؛ 2) نسبت یاد رجه ای برای سنجش میزان اصطلاحات با مفاهیم مدارک نمایه سازی شده.
چکیده ای که به توصیف محتوا و موضوع مدرک می پردازد، نه به تحلیل و ارزشیابی آن.
Descriptive bibliography
فهرست منابعی که گذشته از اطلاعات کتابشناسی، حاوی توصیف ظاهری و مادی اثر نیز باشد نسخ خطی را از دو نوع کتابشناسی توصیفی می دانند.
یک) تک واژه، تک اصطلاح، کلمه یا عبارت بسیار کوتاهی شبیه سرعنوان موضوعی؛ 2) اصطلاح مفرد یا عبارت کوتاهی که در زبان دکومانتاسیون به عنوان اصطلاح نمایه بکار کی رود.
زبانی قراردادی که از زبان طبیعی گرفته شده باشد و توصیفگرها با آن بیان شود و با آن بکار رود.
مجموع روابطی که میان توصیفگرهای بخش اصلی اصطلاحنامه برقرار شده باشد. ارجاعات میان توصیفگرها هم در زمره این روابط به شمار می آید.
Dial access information
دست یافتن به شناسه ها و مطالب دلخواه از طریق تلفن در نظامهای اطلاعاتی.
روش جستحو و پژوهش اطلاعاتی که جستجوگر در خلال بازیابی اطلاعات و داده ها و به اتکای اطلاعات به دست آمده، می تواند پرسشهای تازه ای طرح کند و از نظام بازیابی، اطلاعات و داده های دیگری بخواهد.
روش کدگذاری در برگه لبه منگنه شده؛ در این روش هر منگنه ( وجود هر سوراخ در لبه برگه ) ما به ازای یک اصطلاح است.
رسانیدن اطلاعات، مدارک، داده ها و مانند آنها از مراکز نگاهداری (ذخیره) اطلاعات و مدارک به افراد، سازمانها و هر استفاده کننده دیگری، چه توسط ابزارهای ماشینی و چه از طریق راههای ارتباطی دیگر.
عمل اشاعه اطلاعات در قالب آثار کتبی.
یک) هر اثر چاپی، خطی یا عکسی؛ 2) هر وسیله قابل رویت و لمسی که حاوی اطلاع، خبر و پیامی باشد؛ 3) در عرف دکومانتاسیون، هر آنچه که بتواند اطلاع علمی را انتقال دهد و در تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
تجزیه و تحلیل موضوعی محتوای مدرک، بدان قصد که با تشخیص و انتخاب همه مشخصات و خصوصیات متن، راه بازشناسی و بازیابی آن هموار گردد.
Document Center
→ Documentation center
عمل، روش و طرز کار به دست آوردن مدارک دلخواه از میان مجموعه مدارکی که مطابق نظامهای علمی معروف و رایج سازمان یافته اند.
زبان ساختگی که در نظامهای دکومانتاسیون برای مقاصد نمایه سازی، ذخیره و بازیابی مدارک به کار می رود. برای آگاهی بیشتر
یک) آماده سازی نظام یافته (سیستماتیک) و مستمر مدارک، داده های اطلاعاتی و مانند آنها؛ 2) وظیفه دانش، عمل و روش تعیین هویت و مشخصات، فراهم آوری، تجزیه و تحلیل، نگاهداری، بازیابی و اشاعه مدارک، داده ها و اطلاعات تخصصی و علمی به منظور استفاده نیازمندان به آنها.
یک) محل گردآوری، سازماندهی، اشاعه، انتشار و استفاده از اطلاعات و مدارک؛ 2) سازمانی که موظف به شناسایی ، گردآوری، استخراج، نمایه سازی، چکیده نویسی و خلاصه، تجزیه و تحلیل و معرفی و اشاعه اطلاعات و مدارک است؛ 3) این اصطلاح مسامحتا برای مرکز اطلاعات و داده ها هم بکار می رود.
Double-row coding
یک) یکی از روشهای کدگذاری برگه های لبه منگنه شده؛ 2) یوجود آوردن شیار از اتصال دو سوراخ به هم، در قسمت خارجی برگه های لبه منگنه.