واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 51
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
C.P.U.
→ Central Processing Unit
وسیله ای ماشینی برای تفسیر داده های برگه های منگنه شده.
Card Stacker
وسیله ای برای گردآوردن و درهم کردن برگه های منگنه شده.
واژه معرفی که از عنوان مدرک بیرون کشیده شود و به عنوان معرف یا شناسه در بایگانیها، فهرستها و نمایه ها به کار رود. این واژه با Keyword مرادف است.
یکی از شیوه های نمایه سازی است. در این شیوه، واژه های معرف و مهمی که از عنوان مدارک برگزیده شده است، به عنوان اصطلاحات اصلی نمایه بکار میرود.
Categorical relation
یکی از انواع بستگی های تحلیلی است که رابطه میان دو اصطلاح را از جهت دامنه شمول و معنا، عموم و خصوص و کلیت و جزئیت معلوم می کند.
یک) رده ای بسیار کلی و عمومی؛ 2) تقسیم و تفکیک منطقی مدارک به رده های لازم، براساس وجوه مشترک آنها.
بخشی در قلب یک نظام که همه وظایف آماده سازی اطلاعات یا مدارک در آن متمرکز شده باشد.
یکی از شیوه های نمایه سازی . روشی که براساس آن اصطلاحات مغرف و مربوط به یک مدرک یا موضوع در رابطه با هم قرار داده می شوند؛ به نحوی که جستجوگر از هر طریق این ترکیب اصطلاحات را دنبال کند، به منظور خود می رسد.
بخشی از نظام ارتباطی که محلهای صدور و دریافت پیامها و اطلاعات را به هم پیوند می دهد.
Chartulary
→ Cartulary
فهرستی از منابع و مراجع یاد شده در یک مدرک خاص یا در مجموعه ای از مدارک.
Class inclusion
رابطه میان دو رده یا رده های بیشتر، آنچنان که مضمون و محتوای یک رده، متضمن مضمون و محتوای رده یا رده های دیگر باشد. مانند رابطه میان دو رده" مردم" و "جوانان" که رده "مردم"، رده "جوانان" را در بر می گیرد.
یکی از انواع بستگیهای تحلیلی. رابطه ای که یه نحوی حداقل میان دو رده برقرار باشد.
نمایه ای که اصطلاحات آن مطابق یکی از نظامهای رده بندی تنظیم شده باشد. به این نوع از نمایه نمایه نظام یافته (سیستماتیک) هم میگویند.
یک) عنوان سازمانهایی که موظف به تهیه، گردآوری و اشاعه و پخش انواع بخصوصی از مدارک باشند. 2 ) اصطلاحی است برای آن دسته از کتابخانه های تخصصی که دارای مجموعه محدودی از مواد اطلاعاتی هستند، اما اطلاعات مورد نیاز را از راه تلفن، مکاتبه و استفاده از امکانات و تسهیلات کتابخانه های دیگر به دست می آورند.
عنوان شرکتهایی انتفاعی که مقاله های روزنامه ها، مجله ها و احیانا دیگر نشریه های ادواری را بر طبق سفارش و در زمینه های خاص می چینند و در ازای پول برای مشترکین می فرستند.

فعالیت مرتب و مستمر برخی از کتابخانه ها که مطالب مربوط به حوزه های فعالیت سازمان متبوع خود را از جراید استخراج می کنند و برای مقامات اداری آن سازمان می فرستند.


Code
یک) مجموعه اصول و قواعدی که برای عرضه داده ها و اطلاعات در اشکال مختلف اعمال مب شود؛ 2 ) مجموعه اصول، قواعد، نشانه ها و قراردادهایی که برای تبدیل منظوری از زبانی به زبان دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
Code Comparison
مطابقت دادن و سنجیدن واژه های مورد نظر با توصیفگرهای نمایه به قصد یافتن اطلاع مورد نظر، یا به منظور حصول اطمینان از صحت و جامعیت نمایه.
Coded bibliographical reference
به ترتیب حروف و ارقامی گفته می شود که تاریخ نشر، نام ناشر، تعداد جلد و شماره صفحه را به ترتیب نشان دهد.
یکی از انواع کتابشناسی های نظام یافته (سیستماتیک) که معمولا مشتمل است بر مدارک مهم، بخشهای دست چینی شده ای از مدارک یا قسمتهایی گه عینا و مستقیما از کتابشناسی های دیگر نقل شده باشد. ساخت این گونه کتابشناسی، تحلیلی است.
Communication
ارسال، انتقال و مخابره اطلاعات، پیامها و مقاصد دیگر، به کمک نشانه ها و وسایل مخابره.
مجموعه اصلوب و روشهایی که مطابق آن اخبار و اطلاعات از نقطه، شخص، دستگاه یا سازمانی به محل یا شخص مورد نظر انتقال یابد، یا خبر و اطلاع که بین دو یا چند نقطه مورد مبادله قرار گیرد.
صفت دستگاهها و ابزارهایی است که محصول اطلاعاتی آنها به رغم اختلاف در نشانه، ترکیب و ساختمان و مشخصات ظاهری، می تواند مورد استفاده ابزارهای ماشینی دیگر - بدون احتیاج به تعویض ماشین - باشد.
ارایه نوشته ای بلند به اختصار و با حفظ تمام مفاهیم و معانی آن.
Compendium
اثر خلاصه شده ای که ویژگیهای اصلی را عمدتا حفظ کرده باشد.
نوشته ای که با همکاری دو یا چند تن تالیف شده و سهم هریک از پدیدآورندگان در تهیه مطالب، مشخص و معلوم باشد.
Comprehensive abstracting service
نوعی از خدمات چکیده تویسی در جهت چکیده نویسی کامل و جامع مدارک و در زمینه های موضوعی خاص.