واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
Zatocard
→ Notched card
در انواع مختلف برگه های منگنه شده یا لبه منگنه، به قسمتهای مختلف برگه که برای مقاصد گوناگون ذخیره و بازیابی مدارک و اطلاعات به کار می رود، "بخش" گفته می شود.
منگنه کردن سراسر یک لبه عمودی یا افقی برگه های لبه منگنه.