واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
نشریه جاری سالانه، حاوی اطلاعات کلی و تحلیلی یا توصیفی و آماری که گاه منحصر به موضوع یا زمینه خاص باشد.
Yellow book
مجموعه اسناد و گزارش های رسمی و سیاسی که با جلد زرد رنگ و از سوی مراجع دولتی در فرانسه منتشر می شود. برای آگاهی بیشتر