واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
ظهور و ثبت نقش و تصویر به طریقه الکتریکی بر روی صفحات مسطح و معمولا از جنس کاغذ و تکثیر آن در نسخه های محدود.