واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
نشریه ای که هفت روز یکبار منتشر می شود.
مجموعه اسناد و گزارشهای رسمی و سیاسی که با جلد سفید رنگ از سوی مراجع دولتی در انگلستان، آلمان غربی و چند کشور دیگر منتشر می شود. این نوع مجموعه در کشورهای مختلف با رنگ های گوناگون انتشار می یابد و به نام رنگشان شهرت دارد. مانند "کتاب سبز"، "کتاب سرخ"، "کتاب زرد" و غیره.
White paper
→ White book
Whole-part relation
رابطه میان دو یا چند مفهوم یا رده که یکی نشان دهنده تمام عناصر یک مجموعه و دیگری نشان دهنده بخشی از عناصر همان مجموعه باشد. مانند رابطه ای که بین دو اطصلاح "کهکشان" و " منظومه خورشیدی" برقرار باشد.
نمایه ای برساخته از واژه های به کار رفته در مدرک و بدون هیچ گونه بازبینی (کنترل) از حیث متشابهات، مترادفات، مفاهیم وابسته و غیره. این نوع از نمایه در حقیقت بازتاب صرف اصطلاحات، واژه ها، خصوصیات و حتی تعابیر خاص مدرک نمایه سازی شده است.
World bibliography
→ Universal bibliography