واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
Venn diagram
نموداری که به قصد بهتر نشان دادن روابط منطقی اصطلاحات (مانند حاصل جمع، حاصل ضرب و تفاضل منطقی ) تنظیم شده باشد.
ساختن نمایه از تک تک واژه های واژه های اصطلاحات مرکب، عنوانها، یا عبارتهای موضوعی.
Verge-perforated card
→ Verge-punched card
Verge-punched card
یکی از انواع برگه های منگنه شده که از حیث ظاهر تفاوتهای مختصری با برگه های معمول منگنه شده دارد. در این نوع از برگه ها، سوراخ ها به لبه برگه ها بسیار نزدیک است. برای آگاهی بیشتر
یک) حصول اطمینان از کارهایی که در مراکز مدارک و اطلاعات بر طبق برنامه و موافق با آنچه که مدنظر بوده، درست انجام شده باشد؛ 2) تضمین درستی حرفنویسی یا آوانویسی در برگرداندن مشخصات و اطلاعات کتابشناسی؛ 3) بررسی نتایج حاصل از آزمایش و کار با برگه های منگنه شده؛ 4) بازبینی (کنترل) داده های اطلاعاتی.
Vocabulary
در اصطلاح دکومانتاسیون به مجموعه واژه ها و اصطلاحاتی گفته می شود که در یک یا چند رشته وابسته تخصصی و با زبان فنی نوشته شده و با تعاریف لازم نیز همراه باشد. این گونه واژگان، گذشته از استفاده های متعددی که در کار دکومانتاسیون دارد، اساس و هسته اصلی اصطلاحنامه ها را تشکیل می دهد.