واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 18
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
Union
→ Logical product
در نمایه سازی پس همارا، به توصیفگری گفته می شود که مفهوم اصلی دو یا چند اصطلاح را یکجا القا کند. مانند توصیفگر "تاریخ فلسفه" که بر مقوله خاصی دلالت می کند و در نمایه سازی پیش همارا، ممکن است باد و توصیفگر " تاریخ" و "فلسفه" نشان داده شود.
اصطلاح مفرد و بسیطی که در نمایه سازی بر یک مفهوم خاص و معین دلالت کند، مانند اصطلاح خسوف.
عمل نمایه سازی همارا براساس استفاده از تک اصطلاح ها.
Universal bibliography
یک) کتابشناسی ای که قطع نظر از هرگونه محدودیت زبان، زمان، موضوع، محل انتشار و غیره منتشر شود؛ 2) عنوان فعالیتی که از اواخر قرن نوزده توسط پل اوتله و هنری لافونتن برای به تحقق رسانیدن هدف بالا آغاز شده، هم اینک از سوی چند سازمان بین المللی دنبال می شود، ولی تا کنون به نتایجی که مدنظر بوده، نرسیده است.
موضوع یا سرشناسه ای که هیچ استفاده کننده ای آن را دنبال نکرده باشد و به همین لحاظ، تجدید نظر در آن یا حذف آن لازم شناخته شود.
Use analysis
→ Use study
مطالعه و تحقیق در چگونگی استفاده از خدمات و نظام های اطلاعاتی و دکومانتاسیون.
فرد، گروه، جمعیت یا سازمانی که به نحوی از مجموعه، امکانات یا تسهیلات کتابخانه، آرشیو، مرکز اسناد و مدارک و مرکز اطلاعات استفاده کند، یا به طریقی تمایل خود را به استفاده ابراز دارد. حال این استفاده با چه قصد و نیتی صورت بگیرد، چقدر جدی و حقیقی باشد، مستمر باشد یا موقتی، در ابتدا تاثیری در اصل مطلب ندارد.
User analysis
→ User study
احتیاج ابراز شده فرد یا گروه استفاده کننده به نوع یا انواع خاصی از اطلاعات و مدارک.
User interest
→ User needs
User interest profile
→Interest profile
احتیاط باطنی فرد یا گروه استفاده کننده به نوع یا انواع خاصی از اطلاعات؛ چه این احتیاج با خدمات اطلاعاتی و دکومانتاسیون برآورده شود و چه این میل درونی کماکان باقی بماند.
User profile
→ Interest profile
مطالعه و تحقیق در خصوصیات استفاده کنندگان اطلاعاتی و دقت در نحوه برخورد و رابطه آنها با اطلاعات.
استفاده کنندگانی که بر پایه نیازهای اطلاعاتی یا موضوع های دلخواه آنان در دسته ها و گروههای مختلف تقسیم و تعریف شده باشند.
فایده معنوی یا سود مادی که از خدمات اطلاعاتی یا دکومانتاسیون برگرفته شود.