واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 27
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
Tabular information sources
مدارکی که اطلاعات علمی، فنی یا تخصصی را در قالب جداول رائه دهند.
Technical bibliography
یک) کتابشناسی مدارک فنی؛ 2) کتابشناسی منابع و مدارکی که در زمینه فنی یا در زمینه تخصصی یکی از علوم تدوین یافته باشند.
Technical information center
مرکزی که به گردآوری، آماده سازی و اشاعه اطلاعات فنی یا اطلاعات تخصصی در یک رشته علمی مشغول باشد.
Technical language
زبان مبتنی بر زبان طبیعی، که برای ادای مقاصد علمی و تخصصی و در زمینه های موضوعی خاص، با حداقل ابهام و با کمک اصطلاحات دقیق به کار گرفته شود.
Technical report
گزارش نتایج بررسی آزمایش علمی یا فنی یا گزارش چگونگی پیشرفت یک فعالیت فنی.
یک) ارسال انواع اطلاعات به راههای دور، به کمک وسایل و ابزارهای الکترونیکی؛ 2) مبادله مستمر اطلاعات از طریق وسایل انتقال الکتریکی.
Telefacsimile
→ Facsimile
Telegram style abstract
چکیده ای بسیار کوتاه و تلگراف وار.
Telegraphic-styleabstract
→ Telegram style abstract
Telereference
دست یافتن به اطلاعات مرجع و محتویات مراجع از راه دور، مثلا از راه تلویزیون مدار بسته یا خواندن اطلاعات و صفحات مراجع بر روی صفحه های تلویزیونی.
واژه مفرد یا مرکب و حتی عبارت کوتاه و گاه بلندی که دلالت بر مفهوم معینی کند. مانند اصطلاح مفرد "مدرک" " یا اصطلاح مرکب" خدمات ذخیره و بازیابی اطلاعات".
اصطلاحاتی که از یک مدرک استخراج شده و به ازا هر اصطلاح، برگه جداگانه ای تهیه شده باشد. بدین نحو، هر سرشناسه اصطلاحی، اطلاعات بخشی از مدرک را باز می نماید.
نظام ذخیره و بازیابی براساس برگه های اطلاعاتی که حاوی سرشناسه های اصطلاحی حستند.
صورت الفبایی اصطلاحاتی که به منظور خاصی تدوین شده باشد.
مرکز مجهز به ابزارهای اطلاعاتی ماشینی یا کامپیوتری که به استفاده کننده امکان می دهد تا از طریق ابزارهای اطلاعاتی به اطلاعات آماده شده دست یابد؛ یا با ایستگاههای اطلاعاتی دیگر رابطه برقرار کند.
بازبینی (کنترل) متشابهات، شبه متشابهات، مترادفات، واژه های هم املا و چند معنا و ارجاعهای میان آنها، در تدوین اصطلاحنامه ها.
Tertiary document
یک) مدرکی که نتیجه فرآیند (process) دکومانتاسیون باشد؛ 2) مدرکی که حاوی اطلاعات درباره مدارک ردیف دوم باشد و اطلاعات را مستقیما ارائه نکند، مانند کتابشناسی کتابشناسی ها، فهرست فهرستها و نظایر آنها. تعداد مدارک ردیف سوم هنوز زیاد نیست، اما با پیشرفت بیشتر دکومانتاسیون و افزایش غول آسای انتشارات بر شماره و تنوع این دسته از مدارک افزوده خواهد شد، سهل است، امکان انتشار مدارک ردیف چهارم و پنجم را هم به وجود خواهد آورد.
Thematic bibliography
→ Subject bibliography
Theory of bibliography
→ Bibliography
یک) در کلی ترین تعریف: فهرست واژه های تخصصی یا فهرست سرعنوانهای موضوعی تخصصی؛ 2) فهرست اصطلاحاتی که بین آنها روابط معنایی اعم و اخص برقرار بوده و مربوط به یک زمینه علمی باشد؛ 3) وسیله بیان اطلاعاتی بازبینی (کنترل) شده، منعطف و دگرگون پذیر که به نحو جامعی حوزه خاصی از معرفت بشر را با اصطلاحاتی که از حیث مفهوم و معنا و روابط فی مابین سنجیده شده باشد، دربرگیرد و اساس کار ذخیره سازی و بازیابی مدارک و اطلاعات قرار گیرد.
آن بخش از اصطلاحنامه که به صورت موضوعی یا الفبایی تنظیم یافته و تمام روابط معنایی، ارجاعات، یادداشتهای توضیحی و دیگر تمهیداتی که غرض از آن فهم و ربط دقیق اصطلاحات بوده ، در آن بخش اعمال شده باشد. این بخش مرکز ثقل و هسته اصلی و اساس اصطلاحنامه است و بقیه قسمتها، فروع و منضمات اصطلاحنامه محسوب می شود.
Title index
→ Kwic index
صورت موضوعی مهمترین و مربوط ترین عناوین برگزیده مقالات که به صورت مرتب در نشریات ادواری درج شود.
Topical bibliography
→ Subject bibliography
فهرستی که از سوی اتحادیه ناشران، ناشران، کتابفروشان، کارگزاران و دلالان کتاب منتشر می شود و هدف از آن، معرفی کتابهای منتشر شده، در آستانه انتشار یا آینده است برای بازیابی، تبلیغ و فروش.
یک) عمل مرابطه مستقیم یا غیرمستقیم بین دو نقطه، به کمک ابزارها و وسایل لازم و از راه تصویر، صدا و نشانه های قراردادی دیگر؛ 2) عمل ارسال و دریافت مستقیم یا غیرمستقیم تصویر، صدا، اطلاعات و مدارک به کمک ابزارهای لازم.
یک) دستگاه و وسیله تولید نشانه های انتقال پیام در مرکز مخابره پیام؛ 2) دستگاه و حتی سازمانی که پیامها را از منبع صدور پیام می گیرد و به محل دریافت پیام می فرستد.