واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 49
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
یادداشتی معمولا کوتاه که در زیر پاره ای از توصیفگرها، و حتی گاهی در زیر همه توصیفگرهای اصلی اصطلاحنامه قرار می گیرد و معنا و نوع کاربرد توصیفگر را معلوم میدارد.
وارسی و گزینش مقدماتی مدارک یا اطلاعات، به قصد کاستن اقلام قابل بررسی، در مرحله کنترل و گزینش نهایی.
SDI
→ Selective dissemination information (SDI)
راه و رسمی که جویندگان اطلاعات و مدارک برای بازیابی اطلاعات دلخواه در پیش می گیرند. این اصطلاح در باب روش کار جویندگان بی تجربه و آنانی که از اصول و قواعد بازیابی پیروی نمی کنند، به کار نمی رود.
Search question
پرسیدن اطلاعات در قالب کد یا صورتهای دیگر که با نظام، ابزارها و زبان نظام بازیابی سازگار باشد.
سابقه ای که از چگونگی اطلاعات یا مدارک جستجو شده و یافته شده نگاه می دارند، تا در جلوگیری از اشتباه و تشدید سرعت بازیابی موثر قرار گیرد.
نوعی خدمت اطلاعاتی، به ویژه در کتابخانه های تخصصی، که به پرسشهای متخصصان از راه تحقیق، خلاصه کردن مطالب و تماس با افراد و سازمانهای متخصص و ذیصلاحیت پاسخ می گوید.
یک) مجموعه اصول و روشهای نظام یافته که برای بازیابی اطلاعات به کار بسته شود؛ 2) نتایج منظم و مدون تجزیه و تحلیل و مطالعه دقیق روشهای پاسخجویی در نظام های اطلاعاتی.
مدت زمانی که یک استفاده کننده آگاه به روشها و اصول جستجوی اطلاعات، از هنگام پرسش تا هنگام اخذ پاسخ، صرف کند.
وسایل و ابزارهایی که برای استفاده از نظام بازیابی و دست یافتن به اطلاعات، به کار گرفته شود.
Secondary document
یک) مدرکی که نتییجه فرآیند (process ) دکومانتاسیون باشد؛ 2) مدرکی که حاوی اطلاعات درباره مدارک ردیف اول باشد و اطلاعات را مستقیما ارائه نکنند؛ مانند کتابشناسیها، فهرستها و نظایر آنها.
Secondary literature
→ Secondary document
Secondary publication
→ Secondary document
مدرکی که مطالعه و استفاده از آن ممنوع باشد.
Selected bibliography
→ Selective bibliography
Selecting device
در نظامهای اطلاعاتی ماشینی، به وسایل و ابزارهایی گفته می شود که برای گزینش داده های اطلاعاتی یا مدارک از داخل نظام نگاهداری، مورد استفاده قرار گیرد.
Selective abstracting service
آن نوع از خدمات چکیده نویسی که برای گروههای استفاده کننده معین، فقط مدارک و مطالب خاصی را انتخاب و چکیده نویسی می کند. مانند چکیده کردن مدارک تخصصی مربوط به ایلات و عشایر ایران، برای استفاده متخصصان ایل شناسی.
فهرست منتخب منابع مربوط به یک رشته، که برای مقصود و استفاده خاص تهیه شده باشد. فرضا، کتابشناسی منابع مربوط به شناسایی مقاومت خاک برای سدسازی، کتابشناسی گزینشی است.
Selective dissemination information (S D I )
گردآوردن، انتخاب کردن و اشاعه دادن منظم و منضبط اطلاعات، موافق نیازهای افراد یا سازمانهای استفاده کننده و برپایه موضوعهای از پیش تعیین شده.
بخشی از یک مدرک، که دقیقا مطابق شکل ظاهری اصل مدرک و الزاما نه به صورت نشریه ادواری، منتشر شده باشد.
Separator Character
Information Separator
دست یافتن نوبت به نوبت یا مرحله به مرحله به اطلاعات و مدارک.
Sereening
→ Area search
Similarity relation
یکی از انواع بستگی های تحلیلی . رابطه ای میان دو مفهوم که صرفا دلالت بر شباهت ظاهری و مادی مدلول آنها کند.
Skeleton abstract
→ Telegram style abstract
یک) چکیده ای که براساس گرایشی خاص تهیه شده و دارای سمت و جهتی معین باشد؛ 2) چکیده بخشهایی از مدارک که برطبق میل، سلیقه یا عقیده شخص چکیده نویس یا دستگاه مسوول چکیده نویسی انتخاب شده و بیش از سایر قسمتها مورد توجه قرار گرفته باشد.
بررسی جنبه های مختلف خدمات اطلاعاتی و اطلاع رسانی در رابطه با جامعه استفاده کنندگان از اطلاعات و با اعمال روشهای رایج مطالعه و بررسی در علم جامعه شناسی.
یک) برنامه های کامپیوتر، قواعد، دستورعملها و تدابیر دیگری که لازمه فعالیت نظام آماده سازی داده ها و اطلاعات و احیانا کارهای دکومانتاسیون است؛ 2) اصطلاحی که در وجه مخالف "افزارگان Hardware " به کار می رود.
Sorting medium
→ Filling medium
عموما به مدارک ردیف اول هم مدارک اصلی می گویند، اما اصطلاحا آن نوع از مدارک ردیف اول است که جزئیات و تفضیل بررسیهای علمی و فنی و نتایج مذاکرات علمی کاملا تخصصی و با اهمیت را شامل باشد.