واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 34
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
یکی از انواع نمایه ها. نمایه الفبایی مرکب از عنوانها، عبارتها، جمله ها و حتی کدهای اطلاعاتی که عناصر برگزیده آنها در ابتدا قرار گیرد و بقیه عناصر به همان ترتیب اصلی به دنبال عنصر برگزیده بیاید. این نوع نمایه از دیرباز در فهرستنگاری ایرانی رایج بوده و در تدوین کشف الایات ها و کشف الابیاتها به کار رفته است.
گردانیدن مدارک تازه رسیده در میان کارکنان یک سازمان.
برگه ای که به مدرک آماده گردش یا در حال گردش پیوست باشد و نام دریافت کنندگان مدرک و توضیحات مربوط به نحوه گردانیدن آن بر روی برگه درج شده باشد.
Routing slip
→ Routing form