واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
نشانه ای که برای توضیح دقیق تر معنای یک توصیفگر و تمایز آن از معانی دیگر به کار می رود. در مواقعی که چند کلمه هم املا باشند، توضیح کلمه ای که منظور است، لازم است. در اصطلاحنامه ها برای تامین این منظور از نشانه های توضیحی استفاده می کنند.
نشانه ای که معنای یک توضیحگر را به طرق کمی نشان می دهد. این نشانه در اصطلاحنامه ها کاربرد دارد. نشانه های اختصاری سلسله متری و سلسله آحاد و اعداد از این نوع است.