واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 32
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
رابطه ای که در ذات و اساس بین مفاهیم یک مدرک وجود دارد و نمایه ساز به هنگام نمایه سازی بدان پی می برد، نه اینکه به اعتبار قرارداد یا به اتکای واژه نامه ها و اصطلاحنامه ها این نوع از رابطه میان مفاهیم برقرار شود.
دست یافتن جوینده اطلاعات به دو یا چند مدرک همزمان باهم. این دست یابی باید در نظام اطلاعاتی باشد.
سندی حاوی اطلاعات مربوط به قبول و تایید و تصدیق اختراع یا اکتشاف از سوی دولت یا مرجع قانونی دیگر، با تصریح حق انحصار تولید، فروش یا بهره وری از سود حاصل آن، برای مدت زمان مقرر.
مرکز قانونی تشخیص و رد و قبول اختراع و اکتشاف وصدور پروانه ثبت اختراعات و اکتشافات و تضمین حقوق مادی و معنوی مترتب بر آنها.

→ Optical Coincidence card


Peek-a-boo
اسم خاص است و نام یکی از انواع ابزارهای ذخیره سازی و بازیابی مدارک. برای آگاهی بیشتر از نوع این ابزار
Peek-a-boo card
برگه ای از جنس مقوای نازک و معمولا در اندازه 30*20 سانتی متر که برای مقاصد ذخیره سازی و بازیابی مدارک به کار می رود.
Periodical bibliography
کتابشناسی جاری" که معمولا با فاصله زمانی معین منتشر می شود.
یک) نمایه ای که از محتویات یک یا چند مجلد ادواری تهیه شده باشد؛ 2) نمایه ای از درهم کرد (cumulative ) چند مجلد که به صورت ادواری منتشر شود.
Permanent storage
→ Fixed storage
نوعی نمایه الفبایی که شناسه ها یا اصطلاحات مرتبط با متن و مدرکی که نمایه شده، در محل الفبایی خود یک به یک تکرار شده باشد. این نمایه موضوعی الفبایی، بسیار تفضیلی و غیراقتصادی است و به ارجاعات فراوان نیاز دارد.
Permuted title index
→ Kwic index
صفت مدرک، موضوع یا اطلاعی که درست و مربوط بازیابی شده باشد.
Positioned abstract
→ Structural abstract
Postcoordination
مقایسه، انطباق، سنجش و مرتبط کردن مفاهیم در مرحله بازیابی مدارک و اطلاعات، نه در مرحله نمایه سازی و ذخیره سازی.
Pre-natal indexing
→ In-Source indexing
بخشی از مدرک که پیش از انتشار تمام مدرک، به قصدی خاص منتشر و توزیع شده باشد.
Pre-publication
توزیع معمولا محدود مطالب علمی و فنی، پبش از انتشار و در قالب نشریات ادواری منظم.
نسبت تعداد مدارک بازیابی شده مربوط، به تعداد مدارک بازیابی نشده.
Precoordination
بررسی، سنجش و ترکیب مفاهیم در مرحله نهایی سازی و خصوصا براساس اصطلاحنامه ها و فرهنگ ها یا مجموعه واژگان از پیش تدارک شده.
یک) مدرکی که نتیجه فرآیند (process) دکومانتاسیون نباشد؛ 2) مدرکی که برای اطلاع مستقیم به آن رجوع کنند، مانند فرهنگها، تک نگاشتها، پایان نامه های دانشگاهی، نشریات ادواری تخصصی و نظایر آنها.
Primary literature
→ Primary document
Primary publication
→ Primary document
Primary Source
→ Source material
مدرکی که فقط اشخاص بخصوص حق استفاده از آن را داشته باشند.
در کار ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، به زبان ساختگی که برای آماده کردن برنامه های کامپیوتری به کار گرفته می شود، زبان برنامه نویسی گویند.
یک) گزارش عملکرد و ارایه نتایج فعالیت، در یک زمینه خاص یا درباره یک مسئله مطالعه و بررسی شده؛ 2) ارزشیابی مواد و منابع مربوط به یک موضوع در یک دوره زمانی معین.
فهرست منابعی که در آینده منتشر می شود. فهرستی که برخی از ناشران از کتابهای آینده شان ارائه می دهند، از نوع کتابشناسی آینده نگر است.
جای مخصوصی که روی نوارها یا برگه های اطلاعاتی، برای سوراخ شدن تعبیه شده باشد.
برگه ای معمولا از جنس مقوای نازک برای باز نمودن اطلاعات یا مدارک ذخیره شده، مطابق اصول و قواعد کار، در محل مخصوص منگنه شده باشد.