واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 12
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
اصطلاحی که در نقطه مقابل پیوسته /مرتبط (online) به کار میرود و در مواردی که تجهبزات ماشینی، پایانه های کامپیوتری یا دیگر ابزارهای ذخیره و بازیابی اطلاعات مرتبط به هم نبوده یا تحت نظارت واحد مرکزی آماده سازی اطلاعات در نیامده باشد، استعمال می گردد.
عمل ذخیره سازی و نگاهداری و مسامحتا ابزارهای ماشینی مربوط به این کار، به صورت مستقل و مجزا و بیرون از حیطه نظارت واحد مرکزی آماده سازی اطلاعات.
اصطلاحی که در نقطه مقابل ناپیوسته/ نامرتبط (offline) به کار می رود و در مواردی که تجهیزات ماشینی، پایانه های کامپیوتری یا دیگر ابزارهای ذخیره و بازیابی اطلاعات مرتیط با هم بوده یا تحت نظارت واحد مرکزی آماده سازی اطلاعات درآمده باشد، استعمال می گردد.
آن نوع از خدمات اطلاعاتی که به استفاده کننده امکان می دهد که گذشته از بازیابی اطلاعات توسط یک پایانه کامپیوتری، به اطلاعات پایانه ها، پایگاه داده ها یا بانکهای اطلاعاتی دیگر دست بیابد.
عمل ذخیره سازی و نگهداری و مسامحتا ابزارهای ماشینی مربوط به این کار، تحت نظارت واحد مرکزی آماده سازی اطلاعات.
Operator
Optical Coincidence
در نظام بازیابی اطلاعات، به عمل و ویژگی بازیابی برگه هایی گفته می شود که در ازا مدارک و اطلاعات، سوراخ هایی در محل های خاص در آنها تعبیه شده باشد. برای بازیابی، برگه های مرتبط با هم را روی هم و بر صفحه ای نورانی قرار می دهند. نقاطی که نور را عبور دهد، نشان دهنده تطابق موضوع و وجود مدارک یا اطلاعات دلخواه است.
Optical coincidence card
برگه های مخصوصی که در روش بازیابی "تطابق نوری" به کار می رود.
Original document
→ Source document
Original sources
→ Source material
Outline
→Compend
زبانی که نظام اطلاعاتی به توسط آن پاسخ ها را می گوید. این زبان هم می تواند طبیعی باشد و هم ساختگی.