واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 17
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
یک) در اصطلاحنامه (تزاروس) به نوعی از توصیفگر گفته می شود که نسبت به توصیفگرهای جامع، کلی و عمومی از اهمیت کمتری برخوردارباشند یا دامنه معنایی محدودتری داسته باشند؛ 2) به آن دسته از توصیفگرهای اصطلاحنامه که برای افاده منظوری خاص یا معنا و کاربرد تخصصی از توصیفگرهای کلی به آنها ارجاع داده می شود، اصطلاح اخص گویند.
Nartional information system
یک) نظامی که اطلاعات علمی، فنی و تخصصی یک کشور مطابق آن گردآوری، سازماندهی، بازیابی و اشاعه و منتشر شود؛ 2) انتخاب یک نظام اطلاعاتی از میان نظامهای قراردادی، رایج یا موجود و اعمال آن بر گردش اطلاعات علمی، فنی و تخصصی در سطح کشور.
National bibliography
فهرست کتابهایی که قطع نظر از زبان یا زبانهای ملی و محلی در یک کشور انتشار یافته باشند. مثلا صورت کتابهایی که در هندوستان و به زبانهای مختلف ملی و محلی هند منتشر می شود، کتابشناسی ملی است.
مرکزی که اطلاعات کامل و دقیق کتابشناسی در آن گردآمده باشد، به نحوی که نیازهای ملی کتابخانه ها، مراکز اطلاعات، مراکز خدمات چکیده نویسی و نمایه سازی و مراکز پژوهشی را تامین کند. اطلاعات موجود در این قبیل مراکز، معمولا هسته اصلی کتابشناسی های ملی را تشکیل می دهد.
national information center
مرکز اسناد و مدارک و اطلاعاتی که یا به منظور ارایه خدمات اطلاعاتی در سطح ملی و در زمینه های مختلف تاسیس شود یا از میان مراکز بزرگ و معتبر یکی بعنوان مرکز مادر برگزیده شود و با همکاری، خدمات اطلاعاتی در سطح کشور رائه گردد.
زبان طبیعی همان زبان رایج و متداول بین مردم است؛ اما در کار بازیابی اطلاعات، هرگاه که جویندگان اطلاعات به اتکای زبان رایج در جستجوی اطلاعات برآیند و نظام اطلاعاتی در ذخیره سازی و نمایه سازی اطلاعات و مدارک از اصول، قواعد، روابط دستوری و ویژگیهای دیگر همین زبان عینا پیروی کرده باشد، زبان طبیعی (در برابر زبان ساختگی ) به کار گرفته شده است.
Needle-operated punched card
Notched card
Negative relation
یکی از انواع بستگیهای تحلیلی. رابطه میان دو اصطلاح بدان نحو که یک اصطلاح گویای مفهوم و منظوری باشد که اصطلاح دیگر فاقد آن است.
رابطه مستمر، همکاری منظم، پیوستگی سازمانی یا ارتباط براساس هدفها، وظایف و فعالیت های مشترک میان مراکز اطلاعات، اسناد و مدارک، آرشیوها و حتی کتابخانه ها.
یک) ترکیب نادرست و ناخواسته اطلاعات؛ 2) هرگونه اختلالی که در جریان فعالیت بازیابی اطلاعات و مدارک پیش آید و دست یافتن به مورد دلخواه را ناممکن گرداند؛ 3) هرگونه اختلال در کار پیام رسانی، چه پس از صدور و چه پیش از دریافت پیام.
عاملی که علت اصلی اختلال در کار بازیابی اطلاعات و مدارک شناخته شود.
به انتشاراتی گفته می شود که محتوای اطلاعاتی آنها به زبان طبیعی نوشته نشده باشد، بلکه به صورت کد، در قالب برگه های اطلاعاتی با علایم و اصطلاحات خاص و یا زبان ترکیبی ماشینی تدوین یافته باشد.
اصطلاحی که در اصطلاحنامه به کار برده نمی شود، بلکه با ارجاع مستقیم، به توصیفگر رایج احاله می گردد.
Non-hierarchial relation
→ Associative relation
نوعی از برگه های اطلاعاتی که برای مقاصد نگهداری و بازیابی اطلاعات، سوراخهای حاشیه آن به هم متصل می شود و یا از اتصال سوراخها به هم شیاری تا لبه برگه ایجاد می گردد. با فرو کردن میله های بلند فلزی در سوراخهای دسته برگه های لبه منگنه و لرزاندن و تکاندن آنها، برگه ای که حاوی مشخصات مدرک یا اطلاعات مورد نظر باشد، به دست می آید.
یک) اصطلاحی که در دوایر ثبت اختراعات و اکتشافات و در ثبت نامه های اختراعات به کار می رود؛ 2) تحقیق در اصالت و بداعت اختراع.