واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 33
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
همکاری دو یا چند دولت، و حتی دولتهای یک منطقه براساس موافقتنامه های غیر رسمی یا توافقهای شفاهی و لفظی در امر پیروی از برنامه های مشترک اطلاعاتی یا تعقیب هدفهای سیاست اطلاعاتی.
Municipal bibliography
کتابشناسی منابع و مدارکی که در یک شهر بخصوص انتشار یافته باشند. مانند فهرست کتابهایی که مثلا در شهر رشت منتشر شده باشند.
دست یافتن به داده ها و اطلاعات از طریق ابزارهای ذخیره سازی و بازیابی گوناگون و در سطوح مختلف سلسله مراتب موضوعی.