واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 33
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
Machin indexing
→ Auto-index (to)
Machine abstracting
→ Automatic abstracting
Machine-oriented Language
زبانی که برای کاربرد و تفصیر ماشین طرحریزی شده باشد و استفاده از آن محتاج به ترجمه و تبدیل از زبان طبیعی به زبان ماشین نباشد.
Macrodocument
مدرک جامع، کلی و عمومی. مدرکی که در یک زمینه موضوعی بسیار عمومی نوشته شده باشد.
اصطلاحنامه ای که در زمینه موضوعی وسیعی را در بر داشته باشد.
برگه مخصوصی که سطح آن دارای لایه ای مغناطیسی است و برای نگاهداری و بازیابی داده های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد.
صفحه مدور مخصوصی که سطح آن دارای لایه ای مغناطیسی است و برای نگاهداری و بازیابی داده های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد.
استوانه سبک وزن مخصوصی که سطح خارجی آن دارای لایه ای مغناطیسی است و برای نگاهداری و بازیابی داده های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گبرد.
Magnetic memory
→ Magnetic storage
نوعی روش ذخیره سازی اطلاعات که با استفاده از خاصیت مغناطیسی مواد و اجسام، عمل ذخیره سازی و نگاهداری اطلاعات صورت می گیرد.
نوار مخصوصی که سطح آن دارای لایه ای مغناطیسی است و برای نگاهداری و بازیابی داده های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد.
Man-machine communication
یک) رابطه و گفتگو میان انسان و ابزارهای پیچیده و پیشرفته ماشینی (مانند کامپیوتر)؛ 2) دادن داده ها و اطلاعات خام و ارائه دستور و طرز کار به ماشین و آماره سازی خودکار و انجام اعمالی چون استنتاج و ترکیب اطلاعات توسط ماشین.
Management information system
نظام اطلاعاتی که به منظور اجرای بهتر، صحیح تر و مستدل تر مدیریت، مورد استفاده دستگاه مدیریت قرار گیرد.
Management operation system
→ Management information system
گزینش دستی (غیر ماشینی) داده ها و مدارک دبخواه از میان مجموعه داده ها و مدارک.
به آن نوع از نظام آماده سازی داده ها و اطلاعات گفته می شود که به تجهیزات کامپیوتری و وسایل ماشینی مجهز نباشد.
Marginal punched card
→ Notched card
عمل گزینش داده ها، اطلاعات و مدارک به کمک ابزارهای ماشینی و وسایل خودکار.
استفاده از وسایل ماشینی و ابزارهای خودکار در کار دکومانتاسیون. اینگونه ابزارها و وسایل معمولا برای مقاصد ذخیره سازی و بازیابی مدارک مورد استفاده قرار می گیرد.
مرکزی که تمام رسانه های اطلاعاتی در آن گردآمده باشد و در راه بازیابی اطلاعات مورد بهره برداری قرار گیرد.
Microdocument
مدرک تخصصی؛ مدرکی که در یک زمینه موضوعی کاملا تخصصی نوشته شده باشد.
کاربرد فنون و روشهای پیشرفته عکاسی در کار ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، خصوصا اطلاعات مصور.
اصطلاحنامه ای که مربوط به زمینه موضوعی کاملا تخصصی باشد.
دست نیافتن به اطلاعات، داده ها یا مدرک دلخواه، پس از جستجو و پیگیری لازم.
Mission-oriented thesaurus
اصطلاحنامه ای که توصیفگرهای آن در جهت طرح و برنامه ای خاص و با حدود و دامنه ای معین، دستچین و تنظیم شده باشد. این اصطلاحنامه هم می تواند موقتی و هم غیر موقتی باشد.
Multiaspect indexing
→ Coordinate indexing
رده بندی مدارک و مطالب از دیدگاههای مختلف؛ مانند دخالت دادن متغیرهای تاریخی، جغرافیایی و موضوعی دیگر در کار رده بندی یا احیانا توجه به موضوعهای فرعی و جنبه های غیر اصلی مدرک.
اصطلاحنامه ای که معادل هر توصیفگر آن به چند زبان (حتما بیش از دو زبان) ذکر شده و روابط میان اصطلاحات در هر زبان، معلوم و برقرار شده باشد.
دست یافتن به داده ها و اطلاعات از طریق ابزارهای ذخیره سازی و بازیابی گوناگون و از سوی چند پژوهشگر.
نوعی نظام ذخیره سازی و بازیابی ماشینی اطلاعات که دستیابی به اطلاعات را از راه دور ممکن می کند و زمینه دسترسی به اطلاعات را در سطوح مختلف سلسله مراتب موضوعی فراهم می آورد.