واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 9
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
Keyboard punch
→ Keypunch
هم به ابزاری گفته می شود که برای بازنمودن اطلاعات، برگه ها را با آن سوراخ می کنند و هم به برگه سوراخ شده ای اطلاق می گردد که از هر جهت کنترل شده و آماده استفاده باشد. این اصطلاح در معنای اخیر، دقیقا معادل Keyboard punch است.
واژه های کلید اجزا و عناصر اصلی زبان نمایه سازی است . در عرف دکومانتاسیون به اصطلاحاتی گفته می شود که از مدارک، عنوان کتاب یا مقاله، چکیده و دیگر متون اطلاعاتی استخراج گردد و پایه نمایه سازی قرار می گیرد.
Keyword in context index
→ Kwic index
مطالعه و بررسی یک متن، نشان کردن واژه های کلید آن، انتخاب و استخراج واژه های نشان شده و نمایه سازی براساس آنها.
Keyword out of Context index
→ Kwock index
KWACK index
→ Kwic index
صورت الفبایی اجزا یک عنوان، سرعنوان یا جمله هایی از مدارک که هر جز را واژه کلید نامند. در این نوع نمایه، صورت واژه های کلید در ستون وسط قرار می گیرد و بقیه عناصر تشکیل دهنده عنوان، سرعنوان یا جمله ها، برحسب مواضعی که در زبان طبیعی عبارت دارا هستند، در پس یا پیش واژه کلید قرار می گیرند.
در این نوع نمایه، واژه های کلید را از عنوان، سرعنوان یا جمله های مدرک بیرون می آورند، در ابتدای سطر جای می دهند، قدری فاصله می اندازند و سپس عنوان کامل را درج می کنند. بدین ترتیب واژه - های کلید هر عبارت، در محل الفبایی خود تکرار می شود و اصل جمله و عبارت هم با آن تکرار می گردد.