واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 9
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
به مجموع خدماتی گفته می شود که نوعا از سوی مراکز ارجاعی عرضه می گردد.
Information service
عرصه خدمات مراکز اطلاعات و مدارک، در معنای وسیع کلمه و از همه جهاتی که لازمه کار این گونه مراکز است، به استفاده کنندگان، مراجعان و حاجتمندان به اطلاعات.
آن نوع از خدمات اطلاعاتی که به استفاده کننده امکان می دهد که گذشته از بازیابی اطلاعات توسط یک پایانه کامپیوتری، به اطلاعات پایانه ها، پایگاه داده ها یا بانکهای اطلاعاتی دیگر دست بیابد.

فعالیت مرتب و مستمر برخی از کتابخانه ها که مطالب مربوط به حوزه های فعالیت سازمان متبوع خود را از جراید استخراج می کنند و برای مقامات اداری آن سازمان می فرستند.


نوعی خدمت اطلاعاتی، به ویژه در کتابخانه های تخصصی، که به پرسشهای متخصصان از راه تحقیق، خلاصه کردن مطالب و تماس با افراد و سازمانهای متخصص و ذیصلاحیت پاسخ می گوید.
Comprehensive abstracting service
نوعی از خدمات چکیده تویسی در جهت چکیده نویسی کامل و جامع مدارک و در زمینه های موضوعی خاص.
Selective abstracting service
آن نوع از خدمات چکیده نویسی که برای گروههای استفاده کننده معین، فقط مدارک و مطالب خاصی را انتخاب و چکیده نویسی می کند. مانند چکیده کردن مدارک تخصصی مربوط به ایلات و عشایر ایران، برای استفاده متخصصان ایل شناسی.
برنامه و فعالیتی مستمر که مراکز اطلاعات و مدارک و احیانا کتابخانه های تخصصی با تهیه و انتشار و توزیع چکیده ها به قصد اشاعه اطلاعات تخصصی و آگاه کردن استفاده کنندگان از آخرین و جدیدترین اطلاعات مربوط در پیش میگیرند. این خدمت به صورت های گوناگون و به طریق ماشینی یا دستی انجام میگیرد.
ارایه نوشته ای بلند به اختصار و با حفظ تمام مفاهیم و معانی آن.