واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
دنبال کردن دو یا چند توصیفگر در مرحله بازیابی اطلاعات و مدارک و خواستن و بازیافتن یکی از آنها. مانند آنکه استفاده کننده ای دو توصیفگر ترانه های محلی ایران و ترانه های مازندرانی را دنبال گیرد و پس از بازیابی، مدارک یا اطلاعات مربوط به یکی از توصیفگرها را بخواهد، نه مطالب مربوط به هر دو را.
ضرب دو یا چند توصیفگر در مرحله بازیابی اطلاعات و مدارک. مانند ضرب دو اصطلاح سینما و موسیقی، به این قصد که آنچه مدرک راجع به دو موضوع سینما و موسیقی است، بازیابی شود.