واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 14
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
گردانیدن مدارک تازه رسیده در میان کارکنان یک سازمان.
نوشته ای کوتاه و راهنمای موضوعی غیرانتقادی از مطالب و مفاهیم اصلی یک مدرک. چکیده که اساسا نتیجه یکی از فرایند (Process) های دکومانتاسیون است، بدان قصد تهیه می شود که استفاده کننده اطلاعاتی مجال آن را بیابد که با صرف کمترین وقت و کوشش از محتوای مدارک و مطالب مربوط به رشته تخصصی خود آگاه شود و به مناسبت یا عدم مناسبت اصل مدرک با قلمرو علاقه و کار حرفه ای خود وقوف یابد. برای آگاهی بیشتر
Telegram style abstract
چکیده ای بسیار کوتاه و تلگراف وار.
Informative abstract
چکیده ای که اطلاعات مهم مدرک را باز بنماید و حاوی خلاصه نکات عمده و اصلی نوشته باشد.
Indicative -informative abstract
چکیده ای که برخی از جنبه های موضوع آن به تفضیل بیشتر و بقیه جنبه های آن به اختصار تنظیم شده باشد.
چکیده ای که به توصیف محتوا و موضوع مدرک می پردازد، نه به تحلیل و ارزشیابی آن.
Indicative abstract
چکیده کوتاهی در راهنمایی خواننده به دامنه موضوع و محتوای اصلی مدرک.
چکیده ای که محتوا و موضوع مدرک را براساس طرح از پیش سنجیده، یا مطابق نظام موضوعی، ارائه کند.
یک) چکیده ای که براساس گرایشی خاص تهیه شده و دارای سمت و جهتی معین باشد؛ 2) چکیده بخشهایی از مدارک که برطبق میل، سلیقه یا عقیده شخص چکیده نویس یا دستگاه مسوول چکیده نویسی انتخاب شده و بیش از سایر قسمتها مورد توجه قرار گرفته باشد.
Encoded abstract
چکیده ای که به زبان طبیعی نوشته نشده باشد، بلکه به منظور آماده سازی و بازخوانی ماشینی، با نماد (سمبل) و کد تهیه شده باشد.
نشریه ای چاپی یا تکثیر شده که نتیجه فرآیند منظم و مستمر دکومانتاسیون بوده و چکیده مقاله ها، جزوه های اطلاعاتی، گزارشهای تحقیقی و خلاصه، مطالب نشریات علمی و تخصصی را شامل باشد. فاصله انتشار این نوع نشریه در کشورهای مختلف و با توجه به دامنه و پوشش موضوعی آن متفاوت است و توزیع آن هم به صورتهای مختلف انجام می گیرد.
متخصصی است تمام وقت یا پاره وقت که برای مراکز اطلاعات و مدارک و احیانا کتابخانه های تخصصی کار چکیده نویسی را انجام میدهد.
یک) تهیه چکیده به کمک ابزارهای ماشینی و خودکار, 2) عمل چکیده نویسی مستقل توسط ماشین، 3) انتخاب و استخراج واژه ها و اصطلاحات مهم یک متن به صورت خودکار و کمک ابزارهای ماشینی.
عمل تهیه و تدوین چکیده ها