واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 14
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
بررسی جنبه های مختلف خدمات اطلاعاتی و اطلاع رسانی در رابطه با جامعه استفاده کنندگان از اطلاعات و با اعمال روشهای رایج مطالعه و بررسی در علم جامعه شناسی.
سرجمع تعداد اصطلاحاتی که در نمایه سازی به تمام مفاهیم کلی و حزئی مدرک اختصاص می یابد.
Surrogate of a document
هرچه که بتواند نمایاننده مدرک باشد، مانند شناسه نمایه، مشخصات مندرج در فهرست، برگه لبه منگنه و نظایر آنها.
جای مخصوصی که روی نوارها یا برگه های اطلاعاتی، برای سوراخ شدن تعبیه شده باشد.
وسیله ای که محل و مقر مدارک، اطلاعات و مواد ذخیره شده یا بایگانی شده را نشان می دهد، یا محل موضوع مناسب ذخیره سازی و بایگانی را تعییین می کند.
Storage location
تعیین محل و جای دقیق مدارک در نظام ذخیره سازی، چه به صورت مستقیم و سرراست و چه به کمک کدها یا هر نوع نشانه قراردادی دیگر.
هر جا و مکانی که بتواند محل مناسب ذخیره یا نگهداری مدرک، مواد اطلاعاتی و حتی کتاب و سایر نوشتجات باشد.
Boolean Algebra
به کار بستن روابط منطقی ( تفاضل منطقی، حاصل ضرب منطقی، حاصل جمع منطقی و غیره) بین رده های موضوعی، یا اعمال این روابط برای بوجودآوردن رده ها یا مفاهیم ترکیبی جدید.
Barrier
نشانه های قراردادی یا اختیاری که برای از هم جدا کردن عبارات در چکیده تلگرافی بکار میرود.
Information seperator
حروف و نشانه هایی که در زبان ساختگی به کار می رود و قسمتهای مختلف اقلام اطلاعاتی را، به قصدی که قرارداد می شود، از هم جدا می کند.
شناسایی مواد و مطالب انتشار یافته و جستجوی منظم و گسترده در آنها، به منظور یافتن یک موضوع خاص.
جستجوی گسترده ای که تمام اطلاعات موجود در یک زمینه بخصوص را فرا بپوشاند.
بررسی تعداد زیادی مدرک برای جدا کردن آن دسته از موادی که مربوط به رده ها، موضوعها یا سرعنوان های کلی باشد.
روش جستحو و پژوهش اطلاعاتی که جستجوگر در خلال بازیابی اطلاعات و داده ها و به اتکای اطلاعات به دست آمده، می تواند پرسشهای تازه ای طرح کند و از نظام بازیابی، اطلاعات و داده های دیگری بخواهد.