واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 18
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
تجزیه و تحلیل موضوعی محتوای مدرک، بدان قصد که با تشخیص و انتخاب همه مشخصات و خصوصیات متن، راه بازشناسی و بازیابی آن هموار گردد.
یک) بررسی نسبت بهره وری به میزان هزینه ها؛ 2) تجزیه و تحلیل . برآورد نسبت هزینه های یک نظام در قیاس با محصول کار و نتایج و فواید آن.
یک) بررسی نسبت کارایی به میزان هزینه ها؛ 2 ) تجزیه و تحلیل و برآورد نسبت هزینه های یک نظام در قیاس با کارآیی آن.
False Combination
ترکیب نادرست و ناخواسته توصیفگرها با هم.
Optical Coincidence
در نظام بازیابی اطلاعات، به عمل و ویژگی بازیابی برگه هایی گفته می شود که در ازا مدارک و اطلاعات، سوراخ هایی در محل های خاص در آنها تعبیه شده باشد. برای بازیابی، برگه های مرتبط با هم را روی هم و بر صفحه ای نورانی قرار می دهند. نقاطی که نور را عبور دهد، نشان دهنده تطابق موضوع و وجود مدارک یا اطلاعات دلخواه است.
تعیین جا، موقعیت یا مشخصات مدارک ذخیره شده به وسیله کد، شماره کد یا نشانه های تمثیلی دیگر.
Logical differnce
تفریق دو یا چند توصیفگر در مرحله بازیابی اطلاعات و مدارک. مانند تفریق اصطلاح سینما از موسیقی یا موسیقی از سینما، به این قصد که مثلا مدارک راجع به سینما بازیابی شوند، به شرط آنکه مطلبی درباره موسیقی نداشته باشند و یا بالعکس.
جدا کردن مدارک از هم، به قصد شناسایی نوع و ماهیت آنها.
احتیاج ابراز شده فرد یا گروه استفاده کننده به نوع یا انواع خاصی از اطلاعات و مدارک.
اصطلاح مفرد و بسیطی که در نمایه سازی بر یک مفهوم خاص و معین دلالت کند، مانند اصطلاح خسوف.
عمل خلاصه کردن مندرجات مدارک در قالب چکیده و با استفاده از زبان طبیعی.
امکان سازگاری روشهای متعارف و معمول نمایه سازی با شیوه های قراردادی و بی روش.
عمل اشاعه اطلاعات در قالب آثار کتبی.
نشانه ای که برای توضیح دقیق تر معنای یک توصیفگر و تمایز آن از معانی دیگر به کار می رود. در مواقعی که چند کلمه هم املا باشند، توضیح کلمه ای که منظور است، لازم است. در اصطلاحنامه ها برای تامین این منظور از نشانه های توضیحی استفاده می کنند.
یک) تک واژه، تک اصطلاح، کلمه یا عبارت بسیار کوتاهی شبیه سرعنوان موضوعی؛ 2) اصطلاح مفرد یا عبارت کوتاهی که در زبان دکومانتاسیون به عنوان اصطلاح نمایه بکار کی رود.
تجزیه و تحلیل کردن موضوع مدرک و مقایسه و انطباق موضوع مدرک با اصطلاحات یا توصیفگرهای رایج، به قصد تشخیص و تعیین توصیفگر مناسب.
نشانه ای که معنای یک توضیحگر را به طرق کمی نشان می دهد. این نشانه در اصطلاحنامه ها کاربرد دارد. نشانه های اختصاری سلسله متری و سلسله آحاد و اعداد از این نوع است.