واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
یکی از انواع نمایه سازی. نمایه کردن مدارک براساس مفاهیم و رده های وابسته و مربوط. به عبارت دیگر، وابستگی مفاهیم را مبنای اصلی نمایه سازی قرار دادن است.
Inter-indexer consistency
مجموعه قواعد مصوب نمایه سازی که در کار نمایه سازی مواد مشابه، نمایه سازان را به اصطلاحات نمایه ای مشابه راهبر شود.
یک) انجام عملی توسط کامپیوتر که عادتا در توانایی و ظرفیت ذهن، خرد و هوش آدمی است؛ مانند استنتاج، یادگیری و جز آن، 2) ارایه برنامه هایی که اجرای آن معمولا از انسان برمی آید، به ماشینهای کامپیوتر.