واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 7
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
بخشی در قلب یک نظام که همه وظایف آماده سازی اطلاعات یا مدارک در آن متمرکز شده باشد.
Vocabulary
در اصطلاح دکومانتاسیون به مجموعه واژه ها و اصطلاحاتی گفته می شود که در یک یا چند رشته وابسته تخصصی و با زبان فنی نوشته شده و با تعاریف لازم نیز همراه باشد. این گونه واژگان، گذشته از استفاده های متعددی که در کار دکومانتاسیون دارد، اساس و هسته اصلی اصطلاحنامه ها را تشکیل می دهد.
مجموعه اصطلاحات، اعم از توصیفگرها و شناسه های دیگر، که با زبان نمایه سازی مفاهیم را باز بنماید.
واژه معرفی که از عنوان مدرک بیرون کشیده شود و به عنوان معرف یا شناسه در بایگانیها، فهرستها و نمایه ها به کار رود. این واژه با Keyword مرادف است.
واژه های کلید اجزا و عناصر اصلی زبان نمایه سازی است . در عرف دکومانتاسیون به اصطلاحاتی گفته می شود که از مدارک، عنوان کتاب یا مقاله، چکیده و دیگر متون اطلاعاتی استخراج گردد و پایه نمایه سازی قرار می گیرد.
نمایه ای برساخته از واژه های به کار رفته در مدرک و بدون هیچ گونه بازبینی (کنترل) از حیث متشابهات، مترادفات، مفاهیم وابسته و غیره. این نوع از نمایه در حقیقت بازتاب صرف اصطلاحات، واژه ها، خصوصیات و حتی تعابیر خاص مدرک نمایه سازی شده است.
ماشین الکترونیکی که میتواند کارهای ترجمه، چکیده نویسی، تصحیح ویزایش متن، تهیه مراجع کتابشناسی و مانند آنها را انجام دهد.