واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 17
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
Fasicule
بخشی از مدرک که به منظور خاصی جداگانه منتشر شده باشد.
Search question
پرسیدن اطلاعات در قالب کد یا صورتهای دیگر که با نظام، ابزارها و زبان نظام بازیابی سازگار باشد.
اصطلاحا به مدارک ردیف دوم و سوم (مانند فهرست ها ، چکیده ها، نمایه نامه ها، کتابشناسی کتابشناسی ها و مانند آن ) گفته می شود.
محل نگاهداری یا بایگانی آثار کتابشناسی یا مدارک اطلاعاتی به صورت نوار، صفحه و دیگر تدابیر لازم، برای آماده سازی کامپیوتری.
Encoded question
پرسشی که با زبان و قواعد متناسب با برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر و اطلاعات و داده های مورد جستجو، طرح و عرضه شده باشد.
به روزآوردن بایگانی، یا افزودن، دگرگون کردن و حذف مستمر مواد بایگانی.
Postcoordination
مقایسه، انطباق، سنجش و مرتبط کردن مفاهیم در مرحله بازیابی مدارک و اطلاعات، نه در مرحله نمایه سازی و ذخیره سازی.
یک) مدرکی که پشتوانه یا ملاک انتخاب واژه ها یا اصطلاحات قرار گیرد. 2) برای تسهیل بازیابی استفاده کننده، ممکن است انتخاب اصطلاحات به استناد آنچه که در متون به کار رفته و رواج یافته صورت گیرد؛ هرچند که تلقی استفاده کننده با ضوابط کار نمایه ساز یا متخصص اطلاعات منطبق نباشد.
وارسی و گزینش مقدماتی مدارک یا اطلاعات، به قصد کاستن اقلام قابل بررسی، در مرحله کنترل و گزینش نهایی.
Precoordination
بررسی، سنجش و ترکیب مفاهیم در مرحله نهایی سازی و خصوصا براساس اصطلاحنامه ها و فرهنگ ها یا مجموعه واژگان از پیش تدارک شده.
Pre-publication
توزیع معمولا محدود مطالب علمی و فنی، پبش از انتشار و در قالب نشریات ادواری منظم.
بخشی از مدرک که پیش از انتشار تمام مدرک، به قصدی خاص منتشر و توزیع شده باشد.
Peek-a-boo
اسم خاص است و نام یکی از انواع ابزارهای ذخیره سازی و بازیابی مدارک. برای آگاهی بیشتر از نوع این ابزار
نشانه ای که برای باز نمودن یک رقم (یک رقم از دو رقم)، در نظام شمارشی بکار میرود. "pit" اختصارا به جای این اصطلاح به کار می رود و برابر فارسی آن "پید" است که کوتاه نوشت "پیکر دو دویی" است.
اصطلاحی که در نقطه مقابل ناپیوسته/ نامرتبط (offline) به کار می رود و در مواردی که تجهیزات ماشینی، پایانه های کامپیوتری یا دیگر ابزارهای ذخیره و بازیابی اطلاعات مرتیط با هم بوده یا تحت نظارت واحد مرکزی آماده سازی اطلاعات درآمده باشد، استعمال می گردد.
به نشانه هایی گفته می شود که در مرحله نمایه سازی بین توصیفگرها یا اصطلاحات گذشته می شود، تا در مرحله بازیابی، رابطه و ترکیبی که مورد نظر است، ساخته و برقرار شود.
تدبیر یا وسیله ای برای برقرای پیوند و ارتباط میان محتواهای مدارک.