واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 55
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
اصطلاحی که در نقطه مقابل پیوسته /مرتبط (online) به کار میرود و در مواردی که تجهبزات ماشینی، پایانه های کامپیوتری یا دیگر ابزارهای ذخیره و بازیابی اطلاعات مرتبط به هم نبوده یا تحت نظارت واحد مرکزی آماده سازی اطلاعات در نیامده باشد، استعمال می گردد.
اصطلاحی که در اصطلاحنامه به کار برده نمی شود، بلکه با ارجاع مستقیم، به توصیفگر رایج احاله می گردد.
نسبت تعداد مدارک بازیابی شده مربوط، به تعداد مدارک بازیابی نشده.
نسخه ای از نشریه که پیش از انتشار، برای بررسی، اظهارنظر، اطلاع یا مقاصد دیگر، نزد اشخاص یا سازمانها فرستاده میشود.
نشانه ای که برای بیان مقصودی خاص، بین دو اطلاع برقرار و تفسیر شده باشد.
Address
یک) جایگاه ویژه اطلاع در حافظه کامپیوتر 2) نماد (سمبل) ی که محل نگاهداری داده های اطلاعاتی را نشان میدهد
بخشی از یک مدرک، که دقیقا مطابق شکل ظاهری اصل مدرک و الزاما نه به صورت نشریه ادواری، منتشر شده باشد.
مجموعه اصلوب و روشهایی که مطابق آن اخبار و اطلاعات از نقطه، شخص، دستگاه یا سازمانی به محل یا شخص مورد نظر انتقال یابد، یا خبر و اطلاع که بین دو یا چند نقطه مورد مبادله قرار گیرد.
Information system
نظامی که براساس اصول و قواعد آن، اطلاعات شناسایی گردآوری، انباشته و بازیابی می شود.
Management information system
نظام اطلاعاتی که به منظور اجرای بهتر، صحیح تر و مستدل تر مدیریت، مورد استفاده دستگاه مدیریت قرار گیرد.
نوعی نظام ذخیره سازی و بازیابی ماشینی اطلاعات که دستیابی به اطلاعات را از راه دور ممکن می کند و زمینه دسترسی به اطلاعات را در سطوح مختلف سلسله مراتب موضوعی فراهم می آورد.
به آن نوع از نظام آماده سازی داده ها و اطلاعات گفته می شود که به تجهیزات کامپیوتری و وسایل ماشینی مجهز نباشد.
یکی از انواع نظام ذخیره سازی و بازیابی مدارک یا اطلاعات. در این نوع از نظام، اساس ذخیره سازی و بازیابی برشناسه (entry) گذاشته شده است. شناسه ها اقلام اصلی بایگانی را تشکیل می دهند، نه توصیفگرها، اصطلاحات یا عوامل شناسایی دیگر.
Aspect Caed System
نوعی شیوه بایگانی برگه هاست. در این شیوه، هر برگه نشان دهنده یک ویژگی یا یک جنبه از اطلاع است. البته این امکان هم هست که هر برگه شامل صورت تمام اسناد و مدارکی باشد که درباره همان ویژگی با موضوع مورد نظر گردآوری شده باشد.
نظام ذخیره و بازیابی براساس برگه های اطلاعاتی که حاوی سرشناسه های اصطلاحی حستند.
Nartional information system
یک) نظامی که اطلاعات علمی، فنی و تخصصی یک کشور مطابق آن گردآوری، سازماندهی، بازیابی و اشاعه و منتشر شود؛ 2) انتخاب یک نظام اطلاعاتی از میان نظامهای قراردادی، رایج یا موجود و اعمال آن بر گردش اطلاعات علمی، فنی و تخصصی در سطح کشور.
Storage and retrieval system of information
نظام منضبط با قواعد، اصول، هدف و روش کار مشخص که بر تمام فعالیت های نظام اطلاعاتی، اعم از تمام فعالیت های مربوط به شناسایی، گردآوری، نگاهداری و بازیابی اطلاعات، حاکم باشد.
Genus-species system
مجموعه سازمان یافته مفاهیمی که بر شالوده روابط منطقی میان مفاهیم استوار باشد.
شاخه ای از معرفت بشر که به بحث و تحقیق پیرامون احتمال موارد درست یا نادرست انتقال اطلاعات و مخابره پیامها می پردازد. در این دانش نو، تحریف ها یا اختلال هایی که ممکن است درامر مبادله اطلاعات پدید آید، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.
ثیت و ذخیره اطلاعات بر روی فیلم.
نوعی روش ذخیره سازی اطلاعات که با استفاده از خاصیت مغناطیسی مواد و اجسام، عمل ذخیره سازی و نگاهداری اطلاعات صورت می گیرد.
نمایه عبارت از راه و وسیله ای است برای مراجعه همراه با نظم و روش به یک متن، محتوا، مجموعه ای از اسناد و مدارک، یا هرگونه اطلاع ثبت و ضبط شده ای که به شکلی خاص- مثلا برحسب ترتیب الفبایی - مرتب شده باشد. تفاوت نمایه با صورت و سیاهه (List) بیشتر در این است که نمایه دارای ساختمان، شیوه تنظیم، نظام ارجاعی خاص و تدابیر دیگری است که غرض از تهیه آن سازمان دادن اطلاعات به قصد بازیابی سهل، سریع و همراه با روش است.
یک) نمایه ای که از محتویات یک یا چند مجلد ادواری تهیه شده باشد؛ 2) نمایه ای از درهم کرد (cumulative ) چند مجلد که به صورت ادواری منتشر شود.
فهرستی از منابع و مراجع یاد شده در یک مدرک خاص یا در مجموعه ای از مدارک.
نمایه ای که فاقد هرگونه ارجاع باشد.
نمایه ای که محل فیزیکی مواد یا مطالب تنایه سازی شده را نشان دهد.
یکی از انواع نمایه ها. نمایه الفبایی مرکب از عنوانها، عبارتها، جمله ها و حتی کدهای اطلاعاتی که عناصر برگزیده آنها در ابتدا قرار گیرد و بقیه عناصر به همان ترتیب اصلی به دنبال عنصر برگزیده بیاید. این نوع نمایه از دیرباز در فهرستنگاری ایرانی رایج بوده و در تدوین کشف الایات ها و کشف الابیاتها به کار رفته است.
نمایه ای که اصطلاحات آن مطابق یکی از نظامهای رده بندی تنظیم شده باشد. به این نوع از نمایه نمایه نظام یافته (سیستماتیک) هم میگویند.
یک) عمل تهیه و تدوین نمایه ها؛ 2) تجزیه و تحلیل محتوای اطلاعاتی مدارک و بیان آن بازبان نظام نمایه سازی از راه: الف) انتخاب مفاهیمی که قابلیت نمایه سازی دارد، و ب) بیان مفاهیم با زبان نظام نمایه سازی و در قالب منظم شناسه های نمایه؛ 3) تخصیص اصطلاحات بررسی و شناخته شده به موضوعات مدارک و مواد اطلاعاتی دیگر، به قصد بازیابی آنها از طریق همین اصطلاحات و هرگاه که لازم باشد؛ 4) علی الاطلاق، عنوان همه فعالیت هایی که برای سازمان دادن و نگاهداری مدارک صورت می گیرد.
یکی از شیوه های نمایه سازی. روشی که نمایه ساز بر پایه دانش و تخصص خود پیش میگیرد و بی آنکه در کار نمایه سازی به واژه نامه با اصطلاحنامه ای رجوع کند، به اتکای خود مدرک به نمایه سازی می پردازد.