واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 51
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
وسیله ای که برگه ها را یک به یک و با دست به آن می دهند و پس از منگنه شدن از قسمت خروجی ماشین بر می دارند.
کسی که در کار گردآوری و اشاعه اطلاعات، به ویژه اطلاعات علمی، فنی و تخصصی، آموزش و تربیت لازم را دیده باشد.
بخشی از نظام ارتباطی که محلهای صدور و دریافت پیامها و اطلاعات را به هم پیوند می دهد.
مجرای انتقال یا داد و ستد اطلاعات میان دو یا چند مرکز اطلاعات، مرکز اسناد و مدارک و حتی بین پایانه ها (ترمینالها ).
نوعی از مدرک که دو یا چند موضوع جداگانه را دربر داشته باشد. مثلا مدرکی که درباره حیوانات، درختان و دریاها باشد، از این نوع است.
Punched field
قسمتی از برگه های اطلاعاتی - معمولا در برگه های لبه منگنه قسمت حواشی است - که به منظور منگنه شدن و بازنمودن اطلاعات و مدارک ذخیره شده، تعبیه و مشخص می شود.
عموما به مدارک ردیف اول هم مدارک اصلی می گویند، اما اصطلاحا آن نوع از مدارک ردیف اول است که جزئیات و تفضیل بررسیهای علمی و فنی و نتایج مذاکرات علمی کاملا تخصصی و با اهمیت را شامل باشد.
Microdocument
مدرک تخصصی؛ مدرکی که در یک زمینه موضوعی کاملا تخصصی نوشته شده باشد.
یک) مدرکی که نتیجه فرآیند (process) دکومانتاسیون نباشد؛ 2) مدرکی که برای اطلاع مستقیم به آن رجوع کنند، مانند فرهنگها، تک نگاشتها، پایان نامه های دانشگاهی، نشریات ادواری تخصصی و نظایر آنها.
Secondary document
یک) مدرکی که نتییجه فرآیند (process ) دکومانتاسیون باشد؛ 2) مدرکی که حاوی اطلاعات درباره مدارک ردیف اول باشد و اطلاعات را مستقیما ارائه نکنند؛ مانند کتابشناسیها، فهرستها و نظایر آنها.
Tertiary document
یک) مدرکی که نتیجه فرآیند (process) دکومانتاسیون باشد؛ 2) مدرکی که حاوی اطلاعات درباره مدارک ردیف دوم باشد و اطلاعات را مستقیما ارائه نکند، مانند کتابشناسی کتابشناسی ها، فهرست فهرستها و نظایر آنها. تعداد مدارک ردیف سوم هنوز زیاد نیست، اما با پیشرفت بیشتر دکومانتاسیون و افزایش غول آسای انتشارات بر شماره و تنوع این دسته از مدارک افزوده خواهد شد، سهل است، امکان انتشار مدارک ردیف چهارم و پنجم را هم به وجود خواهد آورد.
مدرکی که مطالعه و استفاده از آن ممنوع باشد.
Macrodocument
مدرک جامع، کلی و عمومی. مدرکی که در یک زمینه موضوعی بسیار عمومی نوشته شده باشد.
مدرکی که ویژگیها و موضوع اصلی آن کاملا حفظ شده، ولی به صورت خلاصه تر یا کوتاهتری درآمده باشد.
مدرکی که مولف آن ناشناخته باشد.
Restricted document
مدرکی که توزیع آن در بین افراد یا سازمانهای بخصوص محدود شده باشد.
Confidential document
مدرکی که فقط با اجازه مخصوص در اختیار خواهان آن گذاشته می شود.
مدرکی که فقط اشخاص بخصوص حق استفاده از آن را داشته باشند.
مدرکی کخ تکثیر و توزیع آن بدون اجازه صاحب حقوق آن مجاز نباشد.
مدرکی که اشتباها به جای مدرک دلخواه به دست برسد.
مدرکی که استفاده از آن منحصر به سازمان تولید کننده یا منتشر کننده آن باشد.
یک) هر اثر چاپی، خطی یا عکسی؛ 2) هر وسیله قابل رویت و لمسی که حاوی اطلاع، خبر و پیامی باشد؛ 3) در عرف دکومانتاسیون، هر آنچه که بتواند اطلاع علمی را انتقال دهد و در تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
Telereference
دست یافتن به اطلاعات مرجع و محتویات مراجع از راه دور، مثلا از راه تلویزیون مدار بسته یا خواندن اطلاعات و صفحات مراجع بر روی صفحه های تلویزیونی.
عمل، روش و طرز معمول کار بازیابی و استخراج مراجع از میان مجموعه مراجع به قصد دست یافتن به اطلاعات خاص.
یک) سازمانی که جویندگان و پرسشهای اطلاعاتی را به مراکز و مراجعی که امکانات، تخصیص و وظیفه پاسخگویی دارند، هدایت می کند؛ 2) عنوان کتابخانه معتبر، مرکز دکومانتاسیون یا مراکز ارزیابی اطلاعات که وظیفه راهنمایی محققان و استفاده کنندگان اطلاعاتی را به دستیابی به منابع و ماخذ، اطلاعات، داده های آماری و نظایر آن، برعهده دارند؛ 3) در شبکه هماهنگی فعالیتهای مراکز مدارک، مراکز مدارک، مراکز اطلاعاتی و کتابخانه های تخصصی، مرکز ارجاعی نقش مرکز مادر و قلب شبکه را ایفا می کند.
Technical information center
مرکزی که به گردآوری، آماده سازی و اشاعه اطلاعات فنی یا اطلاعات تخصصی در یک رشته علمی مشغول باشد.
سازمانی که تاکید اصلی فعالیت خود را بر گردآوری، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و ترکیب اطلاعات گذارده باشد.
سازمانی که موظف به شناسایی، گردآوری، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی، خلاصه نویسی، ترکیب، استنتاج و پخش و اشاعه اطلاعات اسناد و مدارک است. این نوع سازمان معمولا به کار تحقیقی در زمینه های مربوط هم می پردازد.