واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 10
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
تعریف، تجزیه و تحلیل و بررسی دقیقتر به کمک اشکال بصری، خطوط هندسی یا نشانه های قراردادی دیگر.
یک) گزارش ارزیابی مواد و منابع تحقیقاتی و مطالعاتی یک زمینه یا یک دوره معین؛ 2) گزارش بررسی وضع،حالت و چگونگی فعلی یک زمینه یا مسئله تخصصی.
یک) گزارش عملکرد و ارایه نتایج فعالیت، در یک زمینه خاص یا درباره یک مسئله مطالعه و بررسی شده؛ 2) ارزشیابی مواد و منابع مربوط به یک موضوع در یک دوره زمانی معین.
Technical report
گزارش نتایج بررسی آزمایش علمی یا فنی یا گزارش چگونگی پیشرفت یک فعالیت فنی.
نشریه ای که هفت روز یکبار منتشر می شود.
گزینش دستی (غیر ماشینی) داده ها و مدارک دبخواه از میان مجموعه داده ها و مدارک.
عمل گزینش داده ها، اطلاعات و مدارک به کمک ابزارهای ماشینی و وسایل خودکار.
قابلیت انعطاف نمایه در پذیرش عنوانهای موضوعی تازه، بیش از آنچه که در طرحریزی نمایه پیش بینی شده است.
امکان بالفعل یا بالقوه کمی نظام اطلاعاتی، در نگاهداری و بازیابی میزان اطلاعات و تعداد مدارک.
دستگاهی که پیامها و نشانه های اطلاعاتی را دریافت می دارد و معانی آنها را کشف و معلوم می کند.