واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
استفاده از کامپیوتر، ابزارهای ارتباطی دوربرد (Telecommunications)، وسایل سمعی و بصری و دیگر تجهیزات فنی در راه انتقال اطلاعات به جامعه استفاده کننده.
فهرست موضوعی الفبایی "پیش هماراسته" که عنوانهای موضوعی آن بصورت مستقیم آمده باشد. مثلا هفت تیر نه: ارتش- جنگ افزارها- هفت تیر مثلا بندپایان نه: زیست شناسی - جانوران
نشریه ای ادواری با ظاهری یکنواخت، مشتمل بر فهرست مندرجات نشریات برگزیده. این اصطلاح با Contents Pages Journal مرادف است.