واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 7
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
یک) کسی که به علم اطلاع رسانی وقوف کامل داشته باشد؛ 2) متخصص و فرد واجد شرایطی که مسوولیت فعالیت های اطلاعاتی در یکی از زمینه های علمی را بر عهده داشته باشد و وظیفه علمی خود را درست بشناسد و عمل کند؛ 3) شخصی که در تجزیه و تحلیل نطامها، کامپیوتر، علوم ارتباطات، تکنولوژی اطلاعات و زمینه های وابسته متخصص یاشد و از تخصص خود در کار آماده سازی و اشاعه اطلاعات استفاده کند.
عاملی که علت اصلی اختلال در کار بازیابی اطلاعات و مدارک شناخته شود.
Efficiency factor
علت، موجب و وسیله ای که بر کارایی بازیابی اطلاعات تاثیز بگذارد.
یک) علم نوینی که به بررسی چگونگی پیدایی، مدیریت و استفاده از دانش مکتوب می پردازد؛ 2) بررسی ویژگیها، ماهیت و ساخت و انتقال اطلاعات و مطالعه روشهای موثر و سودمند سازمان دادن و اشاعه اطلاعات؛ 3) مجموعه علوم و دانشهایی که نظام ها و فرآیندهای اطلاعاتی را مورد مطالعه قرار می دهند؛ 4) شاخه ای از معرفت بشر که به بررسی اصول و شیوه های انتقال اطلاعات، به ویژه در زمینه های علوم و فنون، می پردازد. در این معنای وسیع، علم اطلاع رسانی علوم دکومانتاسیون و کتابداری را هم دربر می گیرد.
یک) نسبت اصطلاحات نمایه به مفاهیم مدارک؛ 2) نسبت یاد رجه ای برای سنجش میزان اصطلاحات با مفاهیم مدارک نمایه سازی شده.
انجام داده برخی از کارهایی که از نظارت مستمر مرکز مدارک یا واحد آماده سازی مدارک خارج است، توسط ماشینهای خودکار و احیانا به کمک کامپیوتر.
اصطلاح مدرکی که عنوان آنها گویای محتوایشان نباشد.