واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 62
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
نشریه ای معمولا یک ورقی که مطالب بر هر دو روی آن چاپ شده باشد.
برگه ای که بر روی آن هیچ نوشته یا نشانه ای نباشد.
Verge-punched card
یکی از انواع برگه های منگنه شده که از حیث ظاهر تفاوتهای مختصری با برگه های معمول منگنه شده دارد. در این نوع از برگه ها، سوراخ ها به لبه برگه ها بسیار نزدیک است. برای آگاهی بیشتر
نوعی از برگه های اطلاعاتی که برای مقاصد نگهداری و بازیابی اطلاعات، سوراخهای حاشیه آن به هم متصل می شود و یا از اتصال سوراخها به هم شیاری تا لبه برگه ایجاد می گردد. با فرو کردن میله های بلند فلزی در سوراخهای دسته برگه های لبه منگنه و لرزاندن و تکاندن آنها، برگه ای که حاوی مشخصات مدرک یا اطلاعات مورد نظر باشد، به دست می آید.
برگه مخصوصی که سطح آن دارای لایه ای مغناطیسی است و برای نگاهداری و بازیابی داده های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد.
برگه ای معمولا از جنس مقوای نازک برای باز نمودن اطلاعات یا مدارک ذخیره شده، مطابق اصول و قواعد کار، در محل مخصوص منگنه شده باشد.

→ Optical Coincidence card


بازنمودن یک برنامه مشخص یا یک فعالیت جاری به کمک اشکال بصری و خطوط هندسی.
Attributive relation
یکی از انواع بستگیهای تحلیلی. رابطه ای که میان دو مفهوم یا دو اصطلاح که دلالت بر توصیف و تشریح مفهوم یا اصطلاحی توسط اصطلاح یا مفهوم دیگر کند.
Associative relation
بستگی غیز سلسله مراتبی میان مفاهیم یا رده ها.
Definitive relation
یکی از انواع بستگیهای تحلیلی. رابطه ای میان یک اصطلاح یا مجموعه ای از اصطلاحات بدان نحو که از نتیجه این رابطه، تعریف اصطلاح، چگونگی کاربرد آن و سبب وابستگی اش معلوم شود.
رابطه ای که در ذات و اساس بین مفاهیم یک مدرک وجود دارد و نمایه ساز به هنگام نمایه سازی بدان پی می برد، نه اینکه به اعتبار قرارداد یا به اتکای واژه نامه ها و اصطلاحنامه ها این نوع از رابطه میان مفاهیم برقرار شود.
یکی از انواع بستگیهای تحلیلی، رابطه میان اصطلاحاتی که می توانند معادل و هم ارز هم به کار زوند، مانند رابطه میان مترادفات.
یکی از انواع بستگیهای تحلیلی، رابطه میان دو اصطلاح، به نحوی که یک اصطلاح بخشی از معانی و مفاهیم اصطلاح دیگر را دربر داشته باشد؛ مانند رابطه میان دو اصطلاح کتابخانه و کتابخانه دانشگاهی.
Categorical relation
یکی از انواع بستگی های تحلیلی است که رابطه میان دو اصطلاح را از جهت دامنه شمول و معنا، عموم و خصوص و کلیت و جزئیت معلوم می کند.
یکی از انواع بستگیهای تحلیلی. رابطه ای که یه نحوی حداقل میان دو رده برقرار باشد.
یکی از انواع بستگیهای تحلیلی. رابطه ای میان دو اصطلاح بدان صورت که یک اصطلاح بر تمام مفهوم یا بخشی از مفهوم اصطلاح دیگر دلالت کند. مانند رابطه میان دو اصطلاح کربن و الماس؛ آنچه که در شمول مفهوم کربن قرار گیرد، عینا بر مفهوم الماس هم دلالت دارد.
Comprehensive relation
یکی از انواع بستگی های تحلیلی. رابطه میان دو اصطلاح دال بر آنکه عناصر اطلاعاتی یک اصطلاح در اصطلاح دیگر تعریف، توضیح یا بیان شده باشد.
Whole-part relation
رابطه میان دو یا چند مفهوم یا رده که یکی نشان دهنده تمام عناصر یک مجموعه و دیگری نشان دهنده بخشی از عناصر همان مجموعه باشد. مانند رابطه ای که بین دو اطصلاح "کهکشان" و " منظومه خورشیدی" برقرار باشد.
یکی از انواع روابط یا "بستگیهای تحلیلی" که دلالت بر نوع کاربرد مفهوم یا اصطلاحی کند.
Antonymic relation
یکی از انواع بستگیها (روابط) ی تحلیلی. رابطه ای که بین دو مفهوم متضاد برقرار باشد.
Concept relation
از انواع بستگیهای تحلیلی. رابطه ای که حداقل میان دو مفهوم برقرار شده باشد.
General relation
رابطه میان دو مفهوم یا دو رده به نحوی که یکی از نوع جنس (genus) و دیگری از نوع گونه (Species) باشد.
Coordinate relation
رابطه میان مفاهیم یا رده هایی که خود تابع مفهوم یا رده ای مشابه باشند.
Similarity relation
یکی از انواع بستگی های تحلیلی . رابطه ای میان دو مفهوم که صرفا دلالت بر شباهت ظاهری و مادی مدلول آنها کند.
پیوند معنایی و مفهومی میان توصیفگرهای اصطلاحنامه.
به روابط و پیوندهایی گفته میشود که به واسطه شمول یا عدم شمول حوزه های معنایی، بین اصطلاحات برقرار شده باشد.
یک) نشانه یا نمادی قراردادی که برای پبوند دادن موضوعها و مفاهیم توصیفگرهای اصلی یک مدرک به کار می رود. 2) علامتی که برای نشان دادن رابطه موضوعها در بانک اطلاعاتی یا وابستگی مفهومی دو یا چند موضوع در یک مدرک، به کار گرفته می شود.
فایده معنوی یا سود مادی که از خدمات اطلاعاتی یا دکومانتاسیون برگرفته شود.
دست یافتن به اطلاعات از طریق منابع اطلاعاتی و استفاده از آن.